דברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים 2021

 

לחץ כאן להורדה וצפייה בצו המיסים לשנת הכספים 2021 

הנדון: דברי הסבר להצעת צו המיסים לשנת הכספים 2021

 

 1. המועצה מוסמכת להטיל את מיסי הארנונה לשנת הכספים 2021 בהתבסס על צו המועצות המקומיות, חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ”ג, 1992 ועדכוני החקיקה והתקנות כפי שפורסמו על ידי השרים.

 

 1. שנת הכספים 2021 תחל ביום 01/01/2021 ותסתיים ביום 31/12/2021.

 

 1. שנת הכספים 2021 (צו ארנונה 2021)

הסכומים המופיעים בצו הארנונה המצ”ב מחולקים לשלוש קטגוריות:

 • סכומי צו המיסים וערכי 2020 כשהם מעודכנים בעדכון שיעורי החובה לשנת 2021 ובהתאם לסעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ”ג 1992. בשנה זו נקבע ששיעור העדכון יעמוד על 1.1%.
 • סעיפי חיוב חדשים תוצאה משינוי סיווג הנכסים כאשר לא חל שינוי בשיעור הארנונה לסיווג הנכס החדש.
 • הוספת סיווגים חדשים בגין נכסים שלא הוטלה עליהם ארנונה בעבר.

 

 1. הנחות לשנת הכספים 2021

אימוץ ההנחות הקיימות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ”ג 1992 , (להלן “תקנות ההנחות” ), לרבות שיעור ההנחות ומבחני המשנה כפי שנקבעו בצו המיסים בשנת הכספים 2020 על ידי המועצה.

 

ככל ויעודכנו על ידי שר הפנים העדכונים ו/או השינויים ו/או התאמות בשנת הכספים 2021 בהתאם לתקנות ההנחות הן יעודכנו בהתאם למתחייב מאותן תקנות.

 

 

 1. להלן השינויים המוצעים בהטלת הארנונה לשנת הכספים 2021

השינויים כפופים לאישור שרי הפנים והאוצר ( היכן שנדרש אישורם ) בהתאם לחוק ההסדרים ולעניין ההנחות.

 

 

 

בכבוד רב,

רולן עזאם, רו”ח

גזברית המועצה

 

 

שינויים מוצעים

לקראת צו המיסים לשנת הכספים 2021

כפופים לאישור חריג של

שר הפנים ושר האוצר

 

להלן השינויים המבוקשים:

יובהר כי חלק מהשינויים באו להסדיר את סעיפי צו המיסים מבחינת הקודיפיקציה ולא יידרש אישור שרים לגביהם.

 • מגורים קוד 100

א.1. הוספת תת סיווג חדש “משפחתון, פעוטון” קוד 110

מדובר במשפחות המנהלות בחלק ממבנה המגורים שלהם עסק פרטי של משפחתון, פעוטון.

מבוקש לקבוע תת סיווג חדש נפרד למשפחתונים ופעוטונים מהסיווגים הקיימים המסווגים תחת סיווג מגורים.

קוד הסיווג החדש 110

התעריף המבוקש 47.85 ₪ למ”ר תעריף הזהה לסיווג 601 בית מלאכה ולא חורג מהתעריף המקסימלי שנקבע על ידי משרד הפנים למבנה מגורים, בנוסף השינוי אמור להגדיל את הכנסות המועצה.

 

א.2. הוספת תת סיווג חדש ” מגורים שאינם בשימוש” קוד 111

תת סיווג זה נכלל בטבלת התעריפים המתפרסמת על ידי משרד הפנים מדי שנה אך המועצה לא אימצה אותו עד היום. מבוקש לאשר תת סיווג זה.

התעריף המינימלי 34.9 ₪ למ”ר.

 

 • תעשייה קוד 400

עד היום המועצה לא הטילה ארנונה בגין מבנים המשמשים לתעשייה מאחר ואין אזור תעשיה בשטח שיפוט המועצה. יובהר כי אין אזור תעשיה מתוכנן בשטח שיפוט המועצה, המועצה פועלת לתכנון אזור תעסוקה בתכנית המתאר הכוללנית הנמצאת בהליך תכנון. יחד עם זאת, הוקמו בשטח המועצה מחסנים לצרכי תעשיה ומפעלים בודדים. מכאן נובע הצורך בהטלת  ארנונה בסווג תעשיה.

 

מבוקש לקבוע סיווג חדש תעשייה קוד 400 ומתחתיו שלושה תתי סיווג:

תת סיווג קוד 401 מפעלים בתעריף 25.82 ₪ למ”ר

תת סיווג קוד 402 מחסנים למלאכה, תעשייה ומסחר בתעריף 25.82 ₪  למ”ר

תת סיווג קוד 403 בתי קירור, בתי אריזה ומיון בתעריף 25.82 ₪ למ”ר

 

התעריף המבוקש למבנים מהסיווגים הנ”ל 25.82 ₪ למ”ר , הינו הסכום המינימלי שנקבע בטבלת התעריפים המעודכנת שפרסם משרד הפנים תחת סיווג תעשייה.

 

 • חדרי נופש ותיירות קוד 500

מבוקש לקבוע תת סיווג חדש “בריכות שחייה לרבות בריכות מקורות” קוד 502 בתעריף 39.86 ₪ למ”ר.

לאחרונה בעלי חדרי אירוח ואנשים פרטיים החלו להקים גם בריכות שחייה שלא מחויבות בארנונה וזאת להעדר סיווג מתאים.

תעריף החיוב לתת סעיף זה זהה לתעריף חדרי אירוח או בתי מלון לפי טבלת התעריפים של משרד הפנים.

אישור הסיווג החדש אמור להביא להגדלת הכנסות המועצה.

 

 • קרקע תפוסה קוד 800,900,1000

עד היום המועצה לא הגדירה אף סוג של קרקע תפוסה, מבוקש לאשר את שלושת הסיווגים הראשיים:

ד.1. קוד 800 קרקע תפוסה, אשר יבוא תחתיו שבעה תתי סיווגים .

קרקע תפוסה לצרכי קווי מים או ביוב תת קוד 801 בתעריף 0.356 ₪ למ”ר

קרקע תפוסה מבנים, משאבות, מתקני מים או ביוב וכל קרקע תפוסה המשמשת לאספקת מים תת קוד 802 בתעריף 2.544 ₪ למ”ר

שטח צמוד קרקע תפוסה לצרכי תחנות דלק תת קוד 803 בתעריף 15.70 ₪ למ”ר

קרקע תפוסה המשמשת לצורך מבנים כארונות תקשורת (פילרים) תת קוד 804 בתעריף 71.48 ₪ למ”ר

קרקע תפוסה המשמשת לצורך מבנים כארונות חשמל (פילרים) תת קוד 805 בתעריף 71.48 למ”ר

קרקע תפוסה ע”י עמוד חשמל מתח עליון או גבוהה תת קוד 806 בתעריף 161.27 ₪ למ”ר

קרקע תפוסה המשמשת שנאי של חברת החשמל תת קוד 807 בתעריף 387.35 ₪ למ”ר

 

ד.2. קוד 900 קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח, אשר יבוא תחתיו תת סעיף:

שטח צמוד קרקע תפוסה לצורכי מלאכה, תעשיה ומסחר תת קוד 901 בתעריף 2.58 ₪ למ”ר.

 

ד.3. קוד 1000 קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים, אשר יבוא תחתיו תת סעיף:

שטח צמוד קרקע תפוסה לצורכי עריכת אירועים תת קוד 1001 בתעריף 7.69 ₪ למ”ר.

 

הקרקעות התפוסות לצרכים המצוינים לעיל מהוות את ליבת העסקים של:

תאגיד המים, חברות התקשורת, חברת החשמל, המפעלים ואולמות האירועים. ולכן, קיימת הצדקה להטלת הארנונה על קרקעות אלו.

 

 • מבנים חקלאיים קוד 1200

מבוקש לקבוע תת סיווג חדש תת קוד 1202 מבנה המשמש כרפת או דיר בתעריף זהה לתעריף מחסן חקלאי 9.33 ₪ למ”ר.

עד היום המועצה הטילה ארנונה על מבנים אלה תחת סיווג מחסן חקלאי.

מבוקש להפריד את הסיווגים ולקבוע סיווג חדש לשימוש גידול בעלי חיים “רפת ודיר”.

התעריף נשאר אותו תעריף של מחסן חקלאי.

 

 • מתקנים ונכסים אחרים קוד 1300

עד היום המועצה לא הגדירה אף סוג של מתקנים ונכסים מסוג בריכות ואנטנות, מבוקש לאשר את שלושת תת הסיווגים:

ו.1. תת קוד 1301 בריכות אגירה בנויות מביטון או מכל חומר אחר בתעריף 71.48 ₪ למ”ר

ו.2. תת קוד 1302 מבנה המשמש כחדר חשמל (חברת חשמל) בתעריף 71.48 ₪ למ”ר

ו.3. תת קוד 1303 אנטנות סולאריות ומתקנים נלווים, לרבות קרקע תפוסה בתעריף 149.07 ₪ למ”ר

 

מבוקש לקבוע קוד 1300 מתקנים ונכסים אחרים ומתחתיו תת סעיפים המצוינים לעיל ולקבוע את התעריפים המוצעים.

 

המדובר בגופים העוסקים בחלוקת מים, חשמל ותקשורת בכפר. המחזיקים בקרקעות ללא תשלום ארנונה כתוצאה מאי קביעת סעיפים מתאימים.

קביעת הסעיפים הנ”ל אמורים להגדיל את הכנסות המועצה.

 

 

בכבוד רב,

רולן עזאם, רו”ח

גזברית המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *