הודעה בדבר שיעורי ארנונה כללית לשנת 2019

לחץ כאן לצפייה והורדה לצו ארנונה 2019

מתוקף סמכותה עפ”י סעיף 152 לצו המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950, וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ”ג – 1992 ו תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס”ז-2007, החליטה המועצה המקומית עין קניה , לחייב את מחזיקי הנכסים , בתחום שיפוטה של המועצה ארנונה כללית על נכסים לשנת – הכספים 2019 שתחילתה ביום 01/01/2019 וסיומה ביום 31/12/2019.

 

הודעה זו כוללת:

 

פרק א’- עקרונות כלליים והגדרות כלליות.

פרק ב’- ארנונה לנכסי מגורים.

פרק ג’- ארנונה על נכסים שאינם למגורים.

פרק ד’- מועדי תשלום והנחות כלליות בארנונה.

פרק ה’- צו ארנונה מקוצר

 

פרק א’- עקרונות כלליים והגדרות כלליות

 

1.1  עקרונות כלליים

 

 • כל מחזיק בתחום המועצה ישלם ארנונה כללית בגין נכס המוחזק על ידו עבור כל יחידת שטח של מטר רבוע או דונם כמפורט להלן בפרקים ב’-ג’ להודעה.

 

 • מועד התגבשותו של חויב בארנונה כללית הוא יום 01/01/2019.

 

 • בהודעה זו יחולו הכללים וההגדרות הבאים לגבי “בנין”.

 

 • יחול כל האמור בהגדרת “בנין” בסעיף 1 לצו  המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950.
 • מובהר בזאת כי המונח “מבנה” בהגדרתו של בנין לפי סעיף 1 שלעיל, כולל בתוכו את מבואות המבנה, חדרי שירותים שבו, פרוזדורים, מרפסות סגורות, או פתוחות ו/או מקורות, חדרי עזר וכיו”ב שטחי שרות.
 • לצורך חישוב שטחו של בנין ייכללו שטחים שמתחת לקירות חיצוניים ושטחים שמתחת לקירות פנימיים של אותו בנין כחלק משטחו של אותו בנין.
 • חישוב שטחו של בנין ייעשה לגבי כל קומה ו/או מפלס בנפרד, באופן ששטחו יכלול במצטבר את שטח כל קומותיו ומפלסיו.

 

 • שטחו של נכס ייקבע עפ”י יחידות שלמות.

 

חלק מיחידת שטח נוסף, העודף על  יחידת השטח השלמה האחרונה של נכס, השווה או העולה על 0.5 מ”ר או 0.5 דונם, לפי העניין, ייחשב כיחידת שטח שלמה נוספת.

 

 • סיווגו של נכס לעניין צו זה יקבע לפי הכללים דלהלן:

 

א. סיווגו של נכס יקבע לפי השימוש העיקרי בו. היינו, המטרה הדומיננטית לטובתה משמש הנכס במועד ובתקופת החיוב. בהתאם לסיווג זה יחוייב מחזיק הנכס בתשלום ארנונה עבור כל שטח הנכס.

 

ב. במידה ועל פי המבחן בסעיף קטן א. לעיל ניתן לשייך לנכס יותר מאשר סיווג אחד, ייקבע הסיווג לפיו יוטל החיוב בגינו בהתאם לכללים הבאים:

 

(1)  היה אחד מהסיווגים האפשריים לאותו הנכס סווג כללי ( כדוגמת מסחר ) והשני חיוב  ספציפי  ( כדוגמת בנק ) ייקבע החיוב על פי הסיווג הספציפי .

 

(2)  בכל מקרה אחר מזה הנידון בפסקה (1) לעיל-יהא הסיווג לפיו יקבע החיוב בגין הנכס  הסיווג לגביו נקבע בצו התעריף הגבוה מסך הסיווגים החליפיים.

 

ג.  על אף האמור בסעיף קטן ב. לעיל, בבניין למגורים שנעשה בו שימוש לעסק, יסווג השטח המשמש למגורים לצורכי צו זה כשטח בנין למגורים ואילו השטח המשמש לעסק יסווג לצורכי צו זה כשטח בנין לעסק.

1.2  הגדרות כלליות

 

“כלי רכב”:-               כהגדרת “רכב” בסעיף 1 לפקודת התעבורה (נוסח חדש), תשכ”א-1961.

“נכסים”, “בעל” “מחזיק” “בנין”:- כהגדרתם של מונחים אלו בסעיף  1  לצו המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950.

 

“מרתף”:-                   מבנה או חלק ממנו הנמצא מתחת לפני הקרקע , כולו או רובו.

 

“סככה”:-                   מבנה מקורה בכל צורה שהיא, אשר יש לו לכל היותר קירות והמכוסה גג מכל סוג וחומר שהם.

 

“קרקע תפוסה”:-      כהגדרתה בסעיף  1  לצו המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950.

 

“שטח בנין”:-            שטחו של בנין ברוטו על כל מפלסיו לחלקיו כמפורט בסעיף 1.1.3 לעיל.

 

 

פרק ב’- ארנונה לבניינים למגורים

 

 

2.1 הגדרות

 

בפרק זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות הבאות:

 

בנין למגורים:-          בנין המיועד לשמש למגורים, למעט בנין המיועד לשמש למגורים אך משמש בפועל לעסק, בין שגרים בו ובין שלא גרים בו, בין שהינו בית פרטי ובין שהינו בית משותף.

 

מחסן:-                        מבנה המיועד עפ”י היתר בניה לשמש לאחסנה שלא למטרות עסק, ומשמש לכך בפועל, אך אינו מהווה חלק מבניין מגורים, או שהכניסה אליו אינה מבניין מגורים.

 

ממ”ד:-                       מתחם מוגן דירתי כמשמעותו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש”ן-1990.

 

מקלט:-                       מבנה או חלק ממנו אשר אושר עפ”י היתר בניה ו/או עפ”י תקנות הג”א כמחסה לשעת חירום.

מרפסת,

מרפסת גג,

קומת עמודים מפולשת,

קומת מסד:-              כהגדרתם בסעיף 1.00.1 לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה  להיתר תנאיו ואגרות), תש”ל-1970.

 

מרפסת מקורה:-       מרפסת של בנין למגורים, שיש לה תקרה מכל חומר שהוא ושגובהה המזערי הינו 2.00 מטרים.

 

מרפסת פתוחה:-        כל מרפסת שאינה מרפסת גג ושאינה מרפסת מקורה.

 

סככת רכב:-                סככה המיועדת לשמש או המשמשת בפועל לחניית כלי רכב.

 

שטח בנין:-       לרבות שטח מחסן, חדרי עזר שאינם מקלטים, שטח מרתף, מרפסת מקורה, סככת רכב, למגורים, שטח צמוד ושטח מקורה כלשהו, מקלט, ממ”ד, קומת עמודים מפולשת למעט מרפסת גג, מרפסת פתוחה, , קומת מסד ולמעט:   בבתים פרטיים- שטח חדר מכונות.

 

 

 

 

 

 

 

2.2 החיוב בארנונה כללית (מגורים  100)

 

 • מחזיק בבניין למגורים בתחום שיפוט המועצה , ישלם ארנונה כללית למגורים לפי שטח הבניין למגורים המוחזק על ידו, למעט בגין שטח מקלט, ממ”ד, מרתף, מרפסת מקורה, קומת עמודים מפולשת, סככת רכב, שטח צמוד וקרקע תפוסה, כמפורט להלן:

 

34.79 ₪ לכל מ”ר לשנה                                                                             ( קוד – 101 )

 

 • מחזיק במרתף בתחום שיפוטה של המעוצה ישלם ארנונה כללית למגורים לפי שטח המרתף המוחזק על ידו, כמפורט להלן:

 

1) מרתף שגובה כולו עד 2.20 מטרים ( כולל )   8.16 ₪ לכל מ”ר לשנה.                                                                                                                  (קוד – 102)

 

2) מרתף שגובה כולו או חלקו מעל 2.20 מטרים 13.77 ₪ לכל מ”ר לשנה                                                                                                      (קוד – 103)

 

 • מחזיק במחסן בתחום שיפוטה של המעוצה ישלם ארנונה כללית למגורים לפי שטח המחסן המוחזק על ידו, כמפורט להלן:

 

13.77  ₪ לכל מ”ר לשנה                                                                            (קוד –  104 )

 

 • מחזיק במרפסת פתוחה או מקורה בתחום שיפוטה של המעוצה יהא פטור מתשלום ארנונה כללית למגורים בגין שטח המרפסת המוחזק על ידו.                                                                                                         (קוד – 105 )

 

 

 • מחזיק סככת רכב בתחום שיפוטה של המעוצה יהא פטור מתשלום ארנונה כללית למגורים בגין שטח הסככה המוחזק על ידו.                                                                                                     ( קוד – 106 )

 

 • מחזיק במקלט או ממ”ד בתחום שיפוטה של המעוצה יהא פטור מתשלום ארנונה כללית למגורים בגין שטח המקלט ו/או הממ”ד  המוחזק על ידו.                                                                                       ( קוד – 107 )

 

 • מחזיק בקומת עמודים בתחום שיפוטה של המעוצה יהא פטור מתשלום ארנונה כללית למגורים בגין שטח קומת העמודים המוחזקת על ידו.                                                                                                      ( קוד – 108 )

 

 • מחזיק בשטח צמוד וקרקע תפוסה בתחום שיפוטה של המעוצה יהא פטור מתשלום ארנונה כללית למגורים בגין השטח הצמוד ו/או הקרקע התפוסה המוחזקים על ידו.

( קוד – 109 )

 

 

 

 

 

הנחה מארנונה

 

 

לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ”ג-1993

 

2.3.1   הנחה לאזרח ותיק (תקנה 2.(א)(1)(א)).

 

תושב ישראל שמלאו לו לפי הרישום במרשם האוכלוסין גבר 65 שנים, אישה 60 שנים ( להלן- הגיל הקובע ) זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על בנין המשמש למגוריו, בשיעור 25% לגבי 100 מ”ר ראשונים בלבד משטח בניין המגורים, בתנאי שהבניין רשום ע”ש מקבל/ת ההנחה.

 

ההנחה תינתן עם הצגת תעודת זהות.

 

2.3.2   הנחה לאזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה. (תקנה 2.(א)(1)(ב)).

 

תושב ישראל שמלאו לו לפי מרשם האוכלוסין ( להלן- גיל הקבוע ) גבר 65 שנים, אישה 60 שנים, אם הם מקבלים גמלת הבטחת הכנסה כהגדרתה בחוק גמלת הכנסה, התשמ”א – 1980, זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על בנין המשמש למגוריו, בשיעור 100% לגבי 100 מ”ר ראשונים בלבד משטח בנין המגורים, בתנאי שהבניין רשום ע”ש מקבל/ת הגמלה.

 

ההנחה תינתן עם הצגת תעודת זהות ואישור מהמוסד לביטוח לאומי.

 

 • הנחה לנכים המוכרים ע”י המוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הביטחון ו/או משרד

          הבריאות ו /או משרד האוצר . (תקנה 2.(א)(2)).

 

 • נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 ל”ו לחוק הביטוח לאומי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה זכאי להנחה מתשלום ארנונה בשיעור שלא יעלה על 80%.(תקנה 2.(א)(2)(א)).

 

 • נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה, נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה עפ”י סעיף 127 ל”ו לחוק הביטוח הלאומי- יהא זכאי להנחה מתשלום ארנונה בשיעור שלא יעלה על 80%.(תקנה 2.(א)(2)(ב)).

 

 • נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת עפ”י כל דין, היא בשיעור 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור, זכאי להנחה שאינה עולה על 40% ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף. (תקנה 2.(א)(3)).

 

ההנחה תינתן עם הצגת אישור דרגת נכות מהמוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הבריאות ו/או משרד הביטחון ו/או משרד האוצר.

 

2.3.4.  הנחה לעיוורים

 

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי”ח 1958 – זכאי להנחה בשיעור של 90% מתשלום ארנונה כללית למגורים, ההנחה תינתן עם הצגת תעודת עיוור. (תקנה 2.(א)(5)).

 

 • הנחה לזכאי לאחת הגמלאות שלהלן: (תקנה 2.(א)(7)).

 

הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן – הנחה בשיעור שלא תעלה על 70% מתשלום ארנונה כללית .

 

 • נמחקה
 • נמחקה
 • מקבלי גמלת סיעוד, לפי פרק ו’ לחוק הביטוח הלאומי.

 

ההנחה תינתן עם הצגת תעודת זהות ואישור מהמוסד לביטוח לאומי.

 

 

 • הנחה למשפחה חד הורית. (תקנה 2.(א)(10)).

 

הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות, תשנ”ב-1992, זכאי להנחה בשיעור של 20% מתשלום הארנונה הכללית למגורים.

 

ההנחה תינתן עם הצגת תעודת זהות ואישור מהמוסד לביטוח לאומי.

 

 

 • הנחה למשפחה עם ילד נכה. (תקנה 2.(א)(11)).

 

בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש”ע-2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה – הנחה עד 33% לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכס;

 

ההנחה תינתן עם הצגת תעודת זהות ואישור מהמוסד לביטוח לאומי.

 

 • הנחה לפי הכנסה ומספר נפשות לבעלי הכנסה נמוכה. (תקנה 2.(א)(8)).

 

מחזיק בעל הכנסה חודשית ממוצעת כמפרט בתוספת הראשונה, לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ”ג-1993 (להלן-“ה”תוספת”), זכאי להנחה מתשלום ארנונה כללית למגורים בשיעור שנקבע לפי סכום ההכנסה ועפ”י מספר הנפשות המתגוררות אתו בנכס, כמפורט בתוספת. (תקנה 2.(א)(8)(א)).

 

הגדרת הכנסה : (תקנה 2.(א)(8)(ב)).

 

“הכנסה”- הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט –

 

(1).    נמחקה. (תקנה 2.(א)(8)(ב)(1)).

 

(1א). קצבה המשולמת לפי פרקים ד’ (ביטוח ילדים)  ו-י”א לחוק הביטוח (ביטוח זיקנה וביטוח שאירים) וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש”ע-2010; (תקנה 2.(א)(8)(ב)(1א)).

 

(2).    מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס; לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, “שכר מינימום” – שכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ”ז-1987, בשיעורו המעודכן ל-1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה; (תקנה 2.(א)(8)(ב)(2)).

 

(3).  דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו – בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו; (תקנה 2.(א)(8)(ב)(3)).

 

(4).   תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס”ח-2008; (תקנה 2.(א)(8)(ב)(4)).

 

הכנסה חודשית ממוצעת” –

 

(1) בשכיר- ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס, ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות הכנסה כמפורט בסעיף 1(א) לטופס 1 שבתוספת השניה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס האמור;

 

(2) בעצמאי- ממוצע, כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;

 

ההנחה תינתן עם הצגת תעודת זהות,אישורי הכנסה רלוונטיים  ואישור מהמוסד לביטוח לאומי להוכחת גובה קצבת הילדים.

 

במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

תוספת ראשונה

(תקנה 2(א)(8))

מספר הנפשות                                 הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2017

1        עד 2,838         מעל 2,838 עד 3,263          מעל 3,263 עד 3,689         מעל 3,689 עד 5,000

2        עד 4,256         מעל 4,256 עד 4,895          מעל 4,895 עד 5,533         מעל 5,533 עד 7,500

3        עד 4,938         מעל 4,938 עד 5,678          מעל 5,678 עד 6,419         מעל 6,419 עד 8,700

4        עד 5,619         מעל 5,619 עד 6,462          מעל 6,462 עד 7,304         מעל 7,304 עד 9,901

5        עד 6,962         מעל 6,962 עד 8,006          מעל 8,006 עד 9,050         מעל 9,050 עד 12,266

6        עד 8,304         מעל 8,304 עד 9,550          מעל 9,550 עד 10,795       מעל 10,795 עד 14,632

שיעור ההנחה    עד 80%                         עד 60%                             עד 40%                             עד 20%

7        עד 9,647         מעל 9,647 עד 11,094        מעל 11,094 עד 12,541     מעל 12,541 עד 16,998

8        עד 10,990       מעל 10,990 עד 12,638      מעל 12,638 עד 14,286     מעל 14,286 עד 19,364

9        עד 12,332       מעל 12,332 עד 14,182      מעל 14,182 עד 16,032     מעל 16,032 עד 21,730

10            ומעלה  עד 1,346 לנפש עד 1,548 לנפש                   עד 1,750 לנפש                   עד 2,559 לנפש

שיעור ההנחה   עד 90%                  עד 70%                      עד 50%                      עד 30%

 

 

 

2.3.8.   הנחה לנזקק:  פרק ד’ לתקנות

 

“נזקק” לעניין זה – מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:

 • . טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלא או של בן משפחתו.
 • . אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

 

מחזיק בנכס מגיש בקשה להנחה מארנונה שהוא “נזקק”,  כהגדרתו לעיל , ועדת ההנחות מוסמכת לתת לו הנחה בשיעור של עד 70% .                            (תקנה 12).

 

 

2.3.9.   הנחה לבניין ריק : פרק ה’ לתקנות

 

מחזיק בבניין שהוא ריק שאין משתמשים בו ברציפות במשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים  או חלק ממנה  יהא זכאי להנחה לתקופה האמורה שתחילתה ביום שחדלו להשתמש בנכס בשיעורים כמפורט להלן :

 

 • עד 6 חודשים – הנחה עד 100%.
 • מהחודש ה- 7 עד החודש ה- 12 – הנחה עד 66.66%.
 • מהחודש ה- 13 עד החודש ה- 36 – הנחה עד 50%.

 

(תקנה 12).

 

 

פרק ג’- הטלת ארנונה על נכסים שאינם למגורים.

3.1 הגדרות

 

בפרק זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות הבאות:

 

“אדמה חקלאית”:-  כהגדרתה בסעיף  1  לצו המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950.

“שלחין”:-                  גידול צמחים באמצעות השקיה.

 

“אדמת שלחין”:-      אדמה חקלאית המשמשת לגידולי שלחין.

 

“בנין לעסק”:-          בנין, בין שהינו מבנה אחד ובין שהינו תשלובת מבנים, המיועד לשמש או המשמש בפועל לקיום פעילות מסוג עסק לרבות: מרתפים , מחסנים, סככות, גלריות, בין שהנם בנויים כמבנה אחד ובין שהנם פזורים כמספר מבנים.

 

“מבנה חקלאי”:- מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית, המשמש לצורכי חקלאות.

 

“מחסן”:-                   מבנה המשמש לאחסנה בלבד, אך אינו מהווה חלק מבניין עסק או שהכניסה אליו אינה מבניין העסק, כך שאינו משמש לקבלת לקוחות.

 

“בית מלאכה”:-    נכס, שאינו נכס לתעשייה, המשמש למטרה עסקית שעניינה עיסוק בתיקון או בטיפול בסחורות, כגון מוסכים לכלי רכב, מסגריות, נגריות, מספרות, סנדלריות וכיו”ב.

 

“משרד”:-                נכס המשמש למטרה עסקית שעניינה מתן שירותים, שאינם תעשיה או מסחר,  כגון משרדי עורכי דין,רואי חשבון, שמאים, מתווכים וכיו”ב.

 

“נכס למסחר”:-        נכס המשמש לעסק, שמטרתו העיקרית הינה קניה או מכירה של סחורות וטובין

 

“נכס לתעשייה”:-     נכס שעיקר שימושו הנו לצורכי ייצור סחורות, ידע וכיו”ב.

 

“עסק”:-                     כל פעילות ושימוש שאינם למטרת מגורים.

 

“שטח בנין

לעיסוק:                     לרבות מפלסיו, קומותיו ומבניו השונים כמפורט בסעיף 1.1.3 לעיל, לרבות שטח צמוד.

 

“שטח צמוד”:-       שטח קרקע בלתי מקורה, שעיקר שימושו עם המבנה הצמוד כחצר וכגינה או לכל צורך אחר, אך לא יותר מ-50 מ”ר.

 

 

“תחנת דלק”:-           מבנה, אשר נעשה בו שימוש לאספקת דלקים, לרבות מבנים לסיכה ורחיצה המצויים בסמוך לו ומבנים אחרים המשמשים את תחנת הדלק, מחסנים, סככות, משרדים וכיו”ב.

 • החיוב בארנונה כללית

 

מחזיק בשטח בנין לעסק שבתחום שיפוטה של המועצה יחוייב בתשלום ארנונה כללית עפ”י המטרים הרבועים בהם הוא מחזיק, ובהתאם לסוג העסק המתנהל על השטח שבחזקתו, כמפורט להלן:

3.2.1       נכסים המשמשים למסחר, משרדים ושירותים( 200)

 

 • מבנים המשמשים למשרד, למסחר, לשירותים או לכל עסק שלא נקבע לו סיווג בסיווגים המנויים להלן                               : 68.30 ₪ למ”ר לשנה     ( קוד-200 )
 • תחנת דלק                                                     : 114.38 ₪ למ”ר לשנה    ( קוד-210 )

 

 • בתי מלאכה:( 300 )

 

א.    בגין 40 מ”ר הראשונים ( כולל )         : 46.11 ₪ לכל מ”ר לשנה.      ( קוד-301 )

ב.    בגין כל 1 מ”ר נוסף מעל 40 מ”ר

הראשונים עד 100 מ”ר (כולל)             54.42 ₪ לכל מ”ר לשנה   ( קוד-302 )

 

ג.     בגין כל 1 מ”ר נוסף מעל 100  מ”ר       58.98 ₪ לכל מ”ר לשנה.      ( קוד-303)

 

 • חדרי נופש ותיירות:( 400)

 

מבנים המשמשים כחדרי השכרה למטרת

נופש ותיירות כגון צימרים ו/או מלוניות ו/או

כל הגדרה אחרת ,                                              38.44 ₪ לכל מ”ר לשנה.      ( קוד-401)

 

 • אדמה חקלאית:( 600)

 

 • אדמה שלחין :12 ₪ לכל דונם לשנה           ( קוד- 601 )
 • אדמה חקלאית שאיננה אדמה שלחין: 238 ₪ לכל דונם לשנה   ( קוד- 602  )
 • אדמה חקלאית שאיננה נטועה (בור) : 25 ₪ לכל דונם לשנה         ( קוד- 603 )

 

 מבנה חקלאי

 

מבנים המשמשים כסככה או מבנה בנוי

מכל חומר של בניה למטרת אחסון חקלאית 8.99  ₪ לכל מ”ר לשנה          ( קוד – 699 )

 

 

 

פרק ד’- הנחות אחרות, הוראות כלליות ומועדי תשלום

 

4.1       הנחה בארנונה כללית למשלמים מראש

 • המשלמים את הארנונה הכללית מראש לכל שנת כספים 2019 עד יום 31.1.2019 יהיו זכאים להנחה שנתית בשיעור של 2% .

 

 • המשלמים מראש יהיו משוחררים מהפרשי הצמדה המוטלים עפ”י החוק.

 

 • הנחה למשלמי ארנונה ע”י הוראת קבע

 

המשלמים את הארנונה הכללית ע”י מתן הרשאה לחיוב חשבונם בבנק או משכורתם, יהיו זכאים להנחה של 1% מחיוב הארנונה השנתי.

 

 • הזכאי ליותר מהנחה אחת ( פרט למשלמי ארנונה מראש), כאמור סעיפים לעיל ייהנה מהנחה אחת בלבד, בשיעור ההנחה הגבוה שבהן.

 

 • המקבל הנחה במהלך השנה, יזוכה חשבונו מיום שקבעה המועצה.

 

4.5.     מועדי תשלום הארנונה הכללית לשנת 2019

 

א.     מבלי לפגוע במועד תחולת הארנונה ולנוחות התושבים, הוחלט לאפשר:

 

 • לשלם את החיוב הכולל בארנונה לכל השנה מראש עד 31.1.2019 .
 • ב- 6 תשלומים שווים ובמועדים המפורטים להלן:-

 

מספר התשלום מועד התשלום מספר התשלום מועד התשלום
תשלום ראשון 09 בינואר    2019 תשלום שני 09 במרץ      2019
תשלום שלישי 09 במאי      2019 תשלום רביעי 09 ביולי      2019
תשלום חמישי 09בספטמבר 2019 תשלום שישי 09 בנובמבר 2019

 

כאשר כל תשלום צמוד עפ”י החוק ובתנאי שכל תשלום ישולם במועד, ( להלן- ” ההסדר”).

 

 • לבעלי הוראת קבע יבוצע הניכוי מהבנק ב- 20 בכל חודש, ואם יחול בשבת או חג- יבוצע הניכוי ב- 21 בכל חודש.

 

ב.     לא פרע מחזיק במועד 2 תשלומים עפ”י ההסדר בס”ק א. הנ”ל- יתבטל ההסדר,וחוק           הרשויות המקומיות ( ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה ) תש”ם 1980 יחול על יתרת החוב.

 

ג.        הסדר זה לא יחול במקרים האלה:

 

1)        נדרשה המועצה ע”י המחזיק או גורם אחר לתת אישור המעיד על גמר חשבון וסילוק חובות כתנאי לביצוע  פעולה כלשהי בלשכת רישום המקרקעין ( טאבו ), להעברת זכויות בנכס למשכנתא ו/או כל אישור אחר כיו”ב ישלם המחזיק למועצה במזומן בלבד גם את חיוב הארנונה היחסי המגיע ממנו עד המועד הקבוע באישור הנדרש ביום בו פג תוקפו.

2)        תשלום ארנונה על אדמה חקלאית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרק ה’ צו ארנונה מקוצר

צו ארנונה לשנת 2019

מתוקף סמכותה עפ”י סעיף 152 לצו המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950, וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ”ג – 1992 ו תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס”ז-2007, החליטה המועצה המקומית עין קניה , לחייב את מחזיקי הנכסים , בתחום שיפוטה של המועצה ארנונה כללית על נכסים לשנת – הכספים 2019 שתחילתה ביום 01/01/2019 וסיומה ביום 31/12/2019.

מס’ סוג נכס יח’ קוד מחיר 2018 אחוז העלאה מחיר 2019
100 – מגורים
1 בית מגורים מ”ר 101 34.68 0.32% 34.79
2 מרתף נמוך מ 220 ס”מ מ”ר 102 8.13 0.32% 8.16
3 מרתף גבוה מ. 220 ס”מ מ”ר 103 13.73 0.32% 13.77
4 מחסנים מ”ר 104 13.73 0.32% 13.77
5 מרפסת פתוחה או מקורה מ”ר 105 0.00 0.32% 0.00
6 סככת רכב מ”ר 106 0.00 0.32% 0.00
7 מקלט או ממד מ”ר 107 0.00 0.32% 0.00
8 קומת עמודים מ”ר 108 0.00 0.32% 0.00
9 שטח צמוד קרקע תפוסה מ”ר 109 0.00 0.32% 0.00
200 – נכסים המשמשים למסחר, משרדים ושירותים.
10 עסקים(מסחר,משרדים שרו מ”ר 200 68.08 0.32% 68.30
11 תחנת דלק מ”ר 210 114.02 0.32% 114.38
300 – בתי מלאכה:
12 בית מלאכה 40 מ’ ראשונ מ”ר 301 45.96 0.32% 46.11
13 בית מלאכה מ 40-100 מ”ר 302 54.25 0.32% 54.42
14 בית מלאכה מ-100 מטר מ”ר 303 58.79 0.32% 58.98
400- חדרי נופש ותיירות:
15 חדרי אירוח מ”ר 401 38.32 0.32% 38.44
600 – אדמה חקלאית:
16 אדמה מקבלת מים דונם 601 35.01 0.32% 35.12
17 אדמה נטועה דונם 602 21.31 0.32% 2138
18 אדמה בור דונם 603 15.20 0.32% 15.25
19 מחסן חקלאי מ”ר 699 8.96 0.32% 8.99

 

פטורים והנחות תינתנה עפ”י תקנות ההסדרים במשק המדינה.

דני רוטשטיין

ראש המועצה המקומית

עין     קנייא

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *