פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 13/2019

לשמיעת פרוטוקול ישיבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 25/07/2019 בשעה 17:00.

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
 3. נאדר ח’טיב, חבר מועצה.
 4. חסן מוגרבי , חבר מועצה.

 

נעדר מה ישיבה :

רג’ואן דעבוס, חבר מועצה.

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, גזברית.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון:

 1. דיווח ראש רשות.
 2. הגדלת הסכם עם ס.ה.תשתיות תבר 201 בשיעור כ 33%.
 3. הגדלת הסכם עם עמאד בטחיש בתבר מס’ 180 סביבה שווה “פארק הזיתים” בשיעור כ 15%.
 4. הגדלת הסכם עם עמאד ספדי בשיעור 25% תבר 214 תכנון מקלט ציבורי.
 5. אישור נוהל קופה קטנה בסך 1500 ₪.
 6. אישור התקשרות עם מירם תשתיות עבור הסכם עם יצרן חשמל אחד.
 7. מינוי אחראי/ת למניעת הטרדה מינית.
 8. אישור תקנון למניעת הטרדה מינית.

 

 

 1. דיווח ראש הרשות:

ראש המועצה  פותח את דבריו בהצגת פעולות שבוצעו במהלך החודש האחרון:

 • שיפוץ כבישים: המועצה החלה בביצוע עבודות שיפוץ כבישים בהיקף של כ- 400 אש”ח וזאת בסגרת תקציב פיתוח 2019. ביצענו עבודות אספלט בכישים 33 ו 25 נמשיך לבצע אספלט סביב פארק הזיתים וכביש מס’ 7 מבית יוסף בשארה לבניין של מודר מונדר, אם יישאר תקציב נמשיך העבודה בכביש מבית אסד חמד לבית אכרם שרף.
 • תכנון אדריכלי בתי ספר: התכנית האדריכלית הופקדה בתכנון זמין קיבלה אישור אדריכלי ממשרד החינוך. ועדת ההיגוי תתמנה במהלך חודש אוגוסט ונמשיך את התכנון המפורט בהקדם.

 

 

 1. הגדלת הסכם עם ס.ה.תשתיות תבר 201 בשיעור כ 33%.

תבר מס’ 201 הקמת מגרש דשא סנטטי ביום 30/06/2019 אישרה המועצה הגדלת התבר והתקבל אישור משרד הפנים ביום 16/07/2019. מתבקש אישור הגדלת ההסכם עם הקבלן בהתאם לפרטים להלן:

 • ההסכם המקורי נחתם עם ס.ה.תשתיות בסך 835 אש”ח .
 • בעקבות עבודות נוספות שאושרו בתבר בסך של כ 275 אש”ח נדרשת הגדלת ההסכם באחוז של כ 33%. ולכן נדרשת הסכמת המליאה.
 • ההסכם המקורי יוגדל מ 735 אש”ח ל: 1,110 אש”ח .

החלטה מס’ 40/2019: המלאה מאשרת הגדלת ההסכם עם ס.ה.תשתיות כמפורט לעיל.

 1. הגדלת הסכם עם עמאד בטחיש בתבר מס’ 180 סביבה שווה “פארק הזיתים” בשיעור כ 15%.

תבר מס’ 180 הקמת פארק זיתים, ביום 05/10/2016 אושרתבר לקידום פרוייקט סביבתי בסך 700 אש”ח, נחתם הסכם עם עמאד בטחיש בסך 584 אש”ח, היה צוריך בביצוע עבודות נוספות כגון:

 • העתקת קו חשמל
 • הוספת משטחי גומי
 • אבן “חרבה”

העבודות הנוספות הגדילו את ההסכם בסך כ 88 אש”ח סכום המהווה 15% מסכום ההסכם המקורי.

המועצה מוסמכת לחתום על ההגדלה ללא אישור המליאה, בכל זאת מביאים את הנושא לידיעת המליאה.

 

החלטה מס’ 41/2019: המליאה מאשרת חתימת ההסכם .

 1. הגדלת הסכם עם עמאד ספדי בשיעור 25% תבר 214 תכנון מקלט ציבורי.

עמאד ספדי היה הזוכה במכרז תכנון מקלט ציבורי, נחתם איתו הסכם על סך 67,860 ₪ , לאחר חתימת ההסכם והעברתו לפיקוד העורף נותרה מחלוקת בעניין הוצאות חלק מהיועצים שלטענת עמאד הוא כלל את כל  היועצים עד לקבלת היתר בנייה.

המועצה אישרה הגדלת הסכם בסך 23,400 ₪ המהווה כ-35% מסכום ההסכם המקורי וזאת בישיבה מס’ 10/2019. אך לאחר שפיקוד העורף לא הסכים להגדלת הסכם מעבר ל 25% , נוהל משא ומתן עם המתכנן.

המתכן תיקן את הצעתו לסך כ 14,000 ₪ לפני מע”מ.

נדרשת הסכמת המליאה לאישור חתימת הסכם.

 

החלטה מס’ 42/2019: המליאה מאשרת הגדלת ההסכם עם המתכנן עמאד ספדי בסך 16,380 ₪ כולל מע”מ וההסכם יעמוד ע”ס 84,240 ₪ .

 

 1. אישור נוהל קופה קטנה בסך 1500 ₪.

עד היום פעלה המועצה בכל הקשור לניהול קופה קטנה ללא נוהל כתוב והכל נעשה עפ”י הנחיות הגזבר שניתנו בעל פה.

לאור העובדה של ריבוי מקרים בהם נידרש שימוש בקופה קטנה, וכדי למנוע אי סדרים נקבע נוהל המאפשר ביצוע מהיר של תשלומים במזומנים עבור הוצאות קטנות ושוטפות.

הנוהל מסתמך על תקנות המועצות המקומיות והועבר לעיונכם ומונח בפניכם לאישור.

 

החלטה מס’ 43/2019: מליאת המועצה מאשרת את הנוהל.

 

 1. אישור התקשרות עם מירם תשתיות עבור הסכם עם יצרן חשמל אחר.

כחלק ממאמצי המועצה להקטין בהוצאות רכישת החשמל, הוצע למועצה ע”י חברת מירם תשתיות חשמל ליווי בריכשת חשמל מוזל תמורת שכר של 7 אש”ח עבור כל הסכם עם יצרן חשמל, שירות הליווי יכלול פגישה עם נציגי יצרני החשמל , ניהול נוהל הצעות מחיר לבדיקת ההצעה הזולה, ניהול משא ומתן עם יצרני החשמל.

מירם החלה בביצוע הליווי, בדקה הצעות משני יצרני חשמל פרטיים , הכינה הסכם עם היצרן שנתן הצעה הכי זולה.

נדרש אישור ההסכם.

ראפת: הובא ההסכם לעיוני, אומנם קיימת הנחה במחיר הרכישה, אך צריך לבדוק כמה סוגיות:

 • האם עזיבת חברת החשמל כספק היסטורי יאפשר לנו לחזור לאותו ספק לאחר תום ההסכם עם הספק/היצרן הנוכחי ( כעבור 6 חודשים ) וזאת לאור העובדה שאנחנו כמועצה אומנם מוכרים כספק הסטורי אך אין לנו רישיון חלוקה.

החלטה מס’ 44/2019: המועצה הסמיכה את מורשי החתימה יחד עם היועמ”ש לבדיקת הסוגיה שהועלתה, ולעדכן אותה בתוצאות הבדיקה.

 

 1. מינוי אחראי/ת למניעת הטרדה מינית.

בעקבות דו”ח מבקר המדינה שהעלה הערת ביקורת על העדר אחראי למניעת הטרדה מינית , ובמסגרת תיקון הליקויים מוצע למנות את הגב’ סניה שעלאן כאחראית למניעת הטרדה מינית, הגב’ שעלאן הינה עו”ס במשרה מלאה במחלקת הרווחה.

 

החלטה מס’ 45/2019: מליאת המועצה מאשרת את המינוי.

 1. אישור תקנון למניעת הטרדה מינית.

בעקבות דו”ח מבקר המדינה שהעלה הערת ביקורת על העדר תקנון למניעת הטרדה מינית , ובמסגרת תיקון הליקויים מוצע לאמץ את התקנון המותאם לשירות המדינה בשינויים המחויבים מצורף נוסח התקנון.

 

החלטה מס’ 46/2019: מליאת המועצה מאשרת אימוץ התקנון המוצע.

 

 1. הפחתת 10% משטחי סקר נכסים.

המועצה יצאה לסקר נכסים שהסתיים בשנת 2017 ולא יישמה אותו, הסקר נערך ע”י חברה המתמחה  בשיטת צילום אוויר , המועצה רשאית להפחית 10% מתוצאות הסקר מכל בית לאור העובדה שלא נעשו מדידות בשטח והמדידה כוללת שטחי קירות פנים.

לאור זאת נדרשת החלטה להפחית 10% מתוצאות הסקר לכל נכס.

 

החלטה מס’ 47/2019: מליאת המועצה מאשרת ההפחתה.

 

הישיבה ננעלה ב 17:30

רשמה: רולן עזאם

 

 

 

 

 

___________________

ואיל מוגרבי
ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *