פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 02/2021

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 25/02/2021 בשעה 17:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה. (זום)
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה.
 4. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

 

בישיבה נעדר:

 1. אין נעדרים

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, רו”ח גזברית המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות

 

קורונה, חיסונים,  אנחנו נמצאים כ 50% מחוסנים ביישוב אחוז מרשים .

דבר שני אתמול הייתה ישיבת הטמעה יישובית, המפקח המליץ להקמת פורום חינוך יישובי הכולל כל המפקחים, והבלתי פורמאלי, והבית ספר, נוער נציגים מהתושבים פורום שיבנה חזון הכפר לחמש שנים הבאות מבחינה חינוכית .

 

מינינו מנהל יישובי למלחמה בנגע סמים ואלכוהול, לאחרונה מינינו את ראויה בשארה לתפקיד מנהל יישובי למלחמה בנגע סמים ואלכוהול  במינוי זמני לשלושה חודשים, עד שתתכנס ועדת בחינה , יצוין כי היא הייתה מועמדת יחידה כשירה במכרז.

 

משרת הגזבר, יצאנו למכרז הגזבר המועד האחרון להגשה 04/04/2021.

 

הגזברית מסיימת לעבוד ביום ראשון תהיה הישיבה אחרונה אתנו .

 

קיבלנו אישור נחיצות משרה למשרת מנכ”ל המועצה .

 

יש לנו מכרזים שמפרסמים אותם בעיתון ובאתר המועצה ממליץ שתשתפו ותעזרו לנו שיגיע כמה שיותר לקהל.

 

 1. הגדלת הסכם מס’ 33/2020 ס.ה. תשתיות כביש 37

 

 • הסכם מקורי נחתם על סך 120,134 ₪ .
 • הגדלה 42.65% בסך 51,236 ₪
 • סה”כ 171,370 ₪

 

הסיבות להגדלת כשתוכנן הכביש לא נלקח בחשבון כל הקטע מבית אסד חמד עד בית עארף בשארה  דבר שחייב הוצאה בסך של 51,236 ₪ , סכום המהווה 42.65% שבר המחייב אישור המליאה .

 

החלטה 02/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת ראש המועצה להגדיל את ההסכם מספר 33/2020 שנחתם עם ס.ה. תשתיות בע”מ בסך 51,236 ₪ בהגדלה של 42.65% ולהעמידו על סך כולל של 171,370 ₪.

 

 

 1.  שדרוג מגרש כדורגל ותאורת המגרש.

 

הגשנו בקשה בקול קורא שדרוג מגרש כדורגל ותאורת המגרש במיצ’ינג 10 % ,  עלות השדרוג כ 5 מיליון ₪ מקוונים שתענה בקשתנו בחיוב . במגרש שלנו מתאמנים קבוצת הנוער ממב”ע , קבוצה הנמצאת ליגה ב’  ואני מקווה שבהמשך נצליח להקים קבוצת כדורגל שתכנס בליגה  .

 

אבקש אישור מליאת המועצה  להוצאת המיצ’ינג במידה ותאושר בקשתנו לקול הקורא.

 

החלטה 03/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת ראש  המועצה הגשת הקול קורא  ואשרו השתתפות הרשות במיקה ותאושר בקשת המועצה.

 

 

 1. דיון בדוחות הביקורת  2019 ובהמלצות ועדה לשנת.

להלן תקציר הדיון וההמלצות של ועדת הביקורת 01/2021

להלן הממצאים העיקריים שהועלו בדוח השנה

גזברית המועצה:

 

 1. בעניין אי איוש כל המשרות הסטטוטוריות כלומר אי מינוי מנכ”ל רשות המועצה החלה בשנה זו בהליך מינוי מנכ”ל, והליקוי יתוקן בעזרת השם.

 

 1. לגבי ההערה שבדוח בגין הפקדת 2% משכר העובדים בפנסיה תקציבית בקופת גמל אשית ולא בקופה בקופת גמל מרכזית, העניין החל שמלפני יותר מ 15 שנים ולא ניתן לתקן את העניין עכשיו כי זה עלול לפגוע בזכויות העובדים. נשאר מספר קטן מהעובדים הוותיקים (פנסיה תקציבית) ותמיד המועצה בעת פרישה עורכת התחשבת עם העובד בכך שהכספים שבקופה יהוו חלק מהזכויות להם זכאי.

 

 1. בעניין אי הטמעת סקר הנכסים שנערך בשנת 2017 המועצה הטמיעה אותו בשנת 2020.

 

 

מעקב אחר תיקון ליקויים.

 

 • הרשות לא תקצבה בספריה את תקציב הג”א                            תוקן

תוקן שנה 2020

 • קיים הרשות מבצעת תשלומים בחריגה מבלי לעדכן תקציב תוקן

תוקן 2020

 • חלק מועדות החובה לא התכנסו             לא תוקן

להורות למנכל המועצה שיתמנה לדאוג לזמן את כל הועדות

 • סקר נכסים. תוקן

המועצה הטמיעה את הסקר

 • הרשות אינה נוקטת באמצעים לאכיפת חוק רישוי עסקים                       תוקן

תןקן 2020 המועצה מינתה ממונה על רישות עסקים

 

המלצות הועדה:

 

הועדה מאשרת את הדו”ח ופונה לראש המועצה למנות צוות לתיקון ליקויים שיפעל לתיקון הליקויים שנזכרו בדו”ח.

 

ראש המועצה:

 

אני ממנה צוות לתיקון ליקויים המורכב מ:

 • מנכ”ל המועצה.
 • היועץ המשפטי
 • מנהל מחלקת גביה

 

יו”ר הצוות יהיה מנכ”ל המועצה .

 

החלטה 04/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את הדו”ח ואת המלצות הועדה וכן את החלטת ראש המועצה למניוי צוות לתיקון ליקויים.

 

 1. דיון בדוחות מבקר פנים ובהמלצות הועדה לשנים  2018.

 

הסעיף הובא בפני הועדה בעקבות פניה של עמותת עורכי שין לקידום מנהל תקין אשר העלתה שדו”ח 2018 לא הובא בפני מליאת המועצה ולכן צריך להגישו עכשיו הדוח. הדו”ח הובא בפני ועדת הביקורת מס 02/2019 מיום 25/07/2019 .

להלן תקציר ממצאי הוועדה ,

 

  עיקרי הממצאים וההמלצות בדו”ח מבקר פנים לשנת 2018.:

 

 1. עד למועד הביקורת המועצה לא קבלה מבתי הספר תוכנית רב שנתית לניצול הכספים ובמיוחד אם מדובר בעודפי הכספים שהצטברו בחשבונות הבנקים.
 2. יש לערוך בתדירות שלא תפחת מפעם בשנה ביקורת שוטפת על הניהול הכספי בבית  הספר במהלך שנת הלימודים ,בנוסף לסגירת החשבונות בסוף השנה.
 3. במועד הביקורת לא נמצאו דוחות כאמור לא במשרדי הגזברות ולא במשרד מנהל החינוך ואף לא רישום מעיד על ניהול מעקב מסודר בנושא.
 4. יש להקפיד על קבלת דוחות כספיים בסוף השנה מכל בתי הספר, ולוודא שהם נחתמו כנדרש וצורפו אליהם כל המסמכים .
 5. ידוע כי עבור הוצאות החשמל בכל בתי הספר משלמת המועצה המקומית לכן בכדי לעודד הנהלת בתי הספר לפעול לצמצום הוצאות החשמל ממומלץ לשקול העברת סכום נפרד לכיסוי הוצאות החשמל לכל בית ספר ,עוד ממומלץ לבחון אפשרות התקנת שעוני חשמל נפרדים בשטחים בהם מבוצעת פעילות חוגים ,ע”מ לאפשר חישוב עלויות מדויק עבור צריכת החשמל.
 6. יש לבחון אפשרות כי הנהלת בית הספר תכין תקציב שנתי כולל ,בו יפורטו כל סעיפי ההוצאות המתוכננות של בית הספר במהלך השנה הקרובה .

 

המלצות הועדה:

 

לאחר שעברנו על ממצאי דו”ח המבקר ממליצים בפני המליאה ליישם את ההמלצות של המבקר וכל הקשור בתדירות הביקורת השוטפת וצמצום בהוצאות החשמל .

 

סיכום

 

 • לאחר שעברנו על ממצאי דו”ח המבקר ממליצים בפני המליאה ליישם את ההמלצות של המבקר וכל הקשור בתדירות הביקורת השוטפת וצמצום בהוצאות החשמל .

 

ראש המועצה:

 

ההחלטה לפי המלצת הוועדה למנות צוות לתיקון ליקויים אני ממנה מנכ”ל המועצה, יועץ משפטי ומנהל מחלקת גביה יו”ר הוועדה יהיה מנכ”ל המועצה .

 

החלטה 04/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את הדו”ח ואת המלצות הועדה וכן את החלטת ראש המועצה למניוי צוות לתיקון ליקויים.

 

 

היום התקבל מכתב פיטורין של נציג ציבור ג’סאן עמראן מסיבות אישיות הפיטורים יכנסו לתוקף ביום 25.3.2021  אנו נבחר נציג ציבור חדש ויובא לאישור המליאה .

 

הישיבה ננעלה הישיבה 17:50

רשמה: רולן עזאם

 

 

________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *