الرئيسية / محاضر جلسات-ישיבות ופרוטוקולים / جلسات المجلس 2018 / פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 15/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 15/2018

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

לשמיעת פרוטוקול ישיבה חלק 1 לחץ כאן

לשמיעת פרוטוקול ישיבה חלק 2 לחץ כאן

 

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שלישי ה- 06/11/2018 בשעה 12:30.

בישיבה השתתפו:

 1. מר דני רוטשטיין, ראש המועצה.
 2. גברת מאיה אושר, חברת מועצה.
 3. מר רמי יחיא, חבר מועצה.

 

מהישיבה נעדרו:

 1. גברת סימה חמו, חברת המועצה.

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, מנכ”לית/גזברית.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות.
 2. אישור המלצות ועדות:
 • ועדת מחיקת חובות.
 • ועדת ביקורת.
  1. אישור תב”רים:
 • תב”ר מס’ 211 נגישות אקוסטית/חושית.
 • תב”ר מס’ 212 שיפוצים במוסדות חינוך.
 • שינוי תב”רים:

ג.1. הגדלת תב”ר. מס’ 185 בסך של 166 אלש”ח השתתפות משרד הפנים (הסבר מת.ב.ר מס’ 196) באישור משרד הפנים.

ג.2. הקטנת תב”ר מס’ 196 בסך 166 אלש”ח (ביטול השתתפות משרד הפנים) הסכום הוסב לתב”ר מס’ 185.

 

 1. הגדלת חוזה מס’ 23/2018 פיתוח כביש 33.
 2. שונות.

 

דיון:

ראש הרשות פתח הישיבה.

 

 1. דיווח ראש הרשות.

ראש המועצה דווח לחברי המועצה על פעילות המועצה במשך החודש שעבר, להלן הפעילות:

 

 

 • תקציב: עדכון תקציב, בתקציב השוטף, עדכנתי שיש לנו בעיות תקציביות , משרד הפנים אישר מענק מיוחד (מענק ממוניות בסך 682 אש”ח), ומענק מותנה שצריכים לקבל בסך 820 אש”ח, לצערי יכול להיות איזה גרעון בתקציב שנוצר מהורדת מחירי החשמל.
 • חינוך: נושא גני הילדים, השנה המשכנו בגן חמישי כאשר התברר לנו כי משרד החינוך לא מאשר תקן לגן הזה מחמת מספר ילדים מופחת, היינו אמורים לבקש הקפאת גן בתחילת השנה האזרחית אך לא התבקשה הקפאה והגן אושר ללא תקן, ראש המועצה החדש אמור להחליט בנושא לגבי שנת הלימודים הבאה.

אגרות חוץ מסעדה, קיבלנו דרישת תשלום בגין אגרות ילדי חוץ חט”ב ותיכון מסעדה, צריכים לשלם כ 700  ₪ לילד,  קיבלנו התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים בסך  של כ מיליון ₪. התברר שעד לפני שנתיים היה הסדר בין המועצות שתכליתו כי המועצה שלנו תישא בהוצאות הסעות  החינוך המיוחד בהתאם למכרז שפרסמה, ובתמורה יקוזז החוב של המועצה שלנו למועצת מסעדה ע”ח אגרות חוץ. ההסדר היה בין הגזברים לשעבר.

מקווים שזה יגמר בימים הקרובים, ברגע שנגיע להסדר צריכים לשלם בגין שנתיים.

חוב ספקים : היה למעוצה חוב משנה קודמת בעיקר בנושא הסעות, בשבוע שעבר ישבנו עם הקבלן “מובילי הוורדים” והגענו איתו להסדר תשלומים

יש  לנו  יכולת היום לשלם לספקים וזאת מאחר ולקחנו מסגרת אשראי חח”ד של 1.2 מיליון ₪ .

 • פרויקטים: אנחנו עוסקים במרץ לשחרור כספים בגין הפרויקטים.

מבנה הרווחה : הייתה בעיה קשה עם משרד הבריאות והרווחה בעניין השלמת התחייבות משרד הבריאות בהשתתפותו במימון הפרויקט, עפ”י ההסכם המקורי חלקו של משרד הבריאות היה מיליון ₪ והוא העביר למשרד הרווחה רק חצי מיליון, והנושא נשאר תלוי שנים, לאחרונה ובשעה טובה משרד הבריאות הכיר בחצי המיליון והעבירם למשרד הרווחה והכספים מוכנים לשחרור.

יחד עם זאת ייתכן שיהיה גרעון נוסף בהוצאת הפרויקט, בימים אלו יוגש חשבון סופי על ידי הקבלן וממנו ניתן ללמוד אם קיים גרעון או לאו,  כשתתברר התמונה הסופית צריך לבדוק אפשרות לקיחת מענק ממפעל הפיס לכסות הגרעון הסופי בתב”ר.

הצטיידות גני ילדים : הצלחנו לגייס תקציב הצטיידות ממפעל הפיס לגני הילדים, הצללה, משחקים, משטח גומי וכד’.

רכב בטחון: בימים הקרובים צריכים לקבל רכב בטחון, כ-55 א”שח מתקציב הרשות.

מתקני שעשועים: קיבלנו אישור עיקרוני ממשרד הנגב והגליל בגין מתקני שעשועים.

גן ילדים חמישי, החלטנו בכל מקרה להתחיל את הבניה, הראש החדש צריך להחליט סופי.

 • תקציב משרד הגנת הסביבה תקועים עם התקציבים של המשרד להגנת הסביבה, ומה שמטריד אותי מגרש שחבק שבר תוקפו עד 2.19 לא נוכל להתחיל בפרויקט בלי התקציב של משרד הגנת הסביבה.

תקציבי חומש :כנראה נוציא מכתב לכל משרד, מאוד מצטער שהמדינה לא נתנה את תקציב החומש לשנה זו שהובטח לנו  לארבעת הרשויות הדרוזיות שמתוכו  7 מיליון ₪ לכל שנה לעין קנייא.

תקציב פיתוח של משרד הפנים, כביש 33 הצלחנו להעביר מתקציב פיתוח מעגל תנועה לפיתוח כביש 33 .

 • קריית חינוך, קבלנו אישור מהמנהל והסכם חכירה, משרד חינוך ביקש פסילת בי”ס ישן, לצערי הרב לקחנו משרד מתכננים בהמלצת משרד החינוך, עשו את העבודה בהרבה יותר זמן, ומשרד החינוך פסל חלק אחד וחלק שני לא, משרד המתכננים צריך להמשיך את העבודה בשכנוע המשרד בפסילה.
 • גביה ארנונה, הגענו לאחוז גביה כ65% בדרך כלל שזה יותר גבוה יחסית לשנה אשתקד, האנשים רצים לשלם בסוף השנה, צריך למצוא שיטה לשלם בחלק הראשון של השנה.

מחיקת חובות, השנה עשינו שלוש קבוצות של מחיקת חובות.

 • כוח אדם, כל העובדים שקיבלנו כולל מנהל מח’ נוער שעובד יפה מאוד ומוביל לשינוי תפיסה מאוד חיובי.

התפטר עובד אחזקה, שלשום הצליח לעבוד עובד חודש וגם אב בית בבי”ס לחצי משרה, בבי”ס הייתה עובדת ניקיון שעברה לסייעת צמודה דרך זה הצלחנו לגייס חצי משרה,

צריך לצאת למכרז מנהל מחלקת חינוך, ולהכניס יותר את הדור הצעיר למערכת שזה בסופו של דבר ייעל את המערכת.

בדיקת שכר של כל העובדים, עשינו את הבדיקה באמצעות חברת שחק, על סמך הממצאים הסדרנו את שכר כל העובדים.

 

 1. אישור המלצות ועדות:

 

 • ועדת מחיקת חובות.

 

ועדת מחיקת חובות התכנסה היום ודנה ב 17 בקשות של חייבי ארנונה פוטנציאליים, והמליצה על מחיקת חובותיהם לפי אחוז הנחה זכאי לו כל אחד.

מצורפים פרוטוקול ישיבת הוועדה מס’ 02/2018 ורשימה שמית מפורטת בסכום החוב אחוז ההנחה וסכום ההנחה וסכום הניתן לגביה וכן  .

מתבקשים לאשר המלצות הוועדה.

החלטה 58/2018 :  המועצה מאשרת המלצות ועדת מחיקת חובות למחיקת 831,182.44 ₪ נכון להיום , כפי שבאו לידי ביטוי בפרוטוקול הוועדה מס’ 02/2018 ולפי רשימה המצורפים.

 • ועדת ביקורת.

 

ועדת הביקורת התכנסה ודנה בדוח משרד הפנים המבוקר עברה על הליקויים שהועלו בדוח הביקורת משרד הפנים, הומלץ למועצה לדאוג לתקן הליקויים בדחיפות , ולהורות לעובדי המועצה לתקן את הליקויים בכל הקשור לכל אחד מהם.

 

עיקר הליקויים היו, אי הגשת דוחות ביקורת של מבקר הפנים של המועצה, מבקר הפנים  שנוכח בישיבה הודיע כי דוח הביקורת שלו לשנת 2016-2017 יוגש עוד השנה.

 

 

בקשר לשאר סעיפי הביקורת,

 • היה סעיף ביקורת שתעריף הארנונה קטן מהמינימום שנקבע על ידי משרד הפנים ב 2 אגורות אשר תוקן בצו ארנונה 2018 שהתקבל ביוני 2017, הליקוי נבע מהצמדת תעריף הארנונה שנה קודמת לאחוז העלייה שאושר על ידי משרד הפנים ולכן , היה הפרש של 2 אגורות.
 • הצעת תקציב 2017 שלא הובאה ועדת הנהלה, יתוקן לשנה הבאה.
 • גרעון 4 תב”רים , גרעון זמני מומלץ שסגירת התב”רים תהיה בלי גרעון.
 • ועדות המועצה לא התכנסו פעם ב רבעון. חלק מהוועדות אינן ועדות חובה והן מתכנסות לפי הצורך, יחד עם זאת הוועדה ממליצה בפני ראש המועצה לדאוג לאסיפת הוועדות לפי החוק פעם בשלושה חודשים.
 • מעולם לא התקיים סקר נכסים, ידוע כי המועצה ביצעה סקר נכסים שלא יושם עד היום , הוועדה המליצה למועצה להחל ביישום הסקר והטמעתו במערכת באופן מידי.
 • רישוי עסקים, בעיה מתמשכת, המועצה נקטה בהליכים מקדמיים לאכיפת חוק רישוי עסקים, אך בהעדר תובע עירוני לא הצליחה ליישם החוק, המועצה פרסמה מכרז למינוי תובע עירוני חיצוני הוגשו מועמדויות, המועצה תמשיך הליך המכרז והמינוי ותוטל עליו משימת אכיפת החוק .

החלטה 59/2018 :  המועצה מקבלת  המלצות ועדת הביקורת  והיא תפעל ליישומן.

 

 1. אישור תב”רים:

 

תב”ר מס’ 211 נגישות אקוסטית/חושית.

 

התקבלה הרשאה ממשרד החינוך להנגשת שתי כיתות לימוד (נגישות אקוסטית/חושית) לבעלי מוגבלויות בסך של 60  אלף ש”ח.

 

החלטה 60/2018: המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית הנ”ל.

 

 • תב”ר. 212 שיפוצים במוסדות חינוך

 

התקבלה הרשאה ממפעל הפיס מענק 1630/2017 המיועדת לשיפוצים במוסדות חינוך, בית ספר אלאשראק.

 

החלטה 61/2018: המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית הנ”ל.

 

 • :. שינויים בתב”רים:

 

 

 

ג.1. הגדלת תב”ר. מס’ 185 בסך של 166 אלש”ח השתתפות משרד הפנים (הסבה מתב”ר מס’ 196) באישור משרד הפנים.

 

המועצה החלה בביצוע שלב א’ בעבודות פיתוח כביש 33 שהוא בפועל נמצא בטיפוגרפיה קשה מאוד בעבר אושר לפיתוח השלב הראשון תקציב של 244 אלף ₪ ב תב”ר מס’ 185, במקביל אושר תקציב בלתי רגיל לפיתוח כיכר מעגל תנועה 2017 בסך של 336,960 ₪ מתוכם 166 אלף ₪ השתתפות משרד הפנים תקציב הפיתוח(תב”ר 196), במהלך ביצוע שלב א’ של עבודות פיתוח כביש 33 נשאר קטע מהכביש מסוכן מאוד ובמיוחד שאנחנו לקראת החורף והמועצה חייבת להשלים את ביצועו כדי לשמור על בטיחות ובטחון התושבים, פניתי למשרד הפנים בבקשה לקבלת אישור חריג בהוספת הסך של 166 אלף ₪ מ תב”ר מס’ 196 ל תב”ר  הזה שנוכל להשלים הקטע המסוכן הזה, התקבל אישור משרד הפנים, ולכן אנו מגדילים את התב”ר הזה 185 ב 166 אלף שח ומקטינים תב”ר 196 ב 166 אלף ₪.

 

החלטה 62/2018: המליאה מאשרת הגדלת תב”ר 185 בסך של 166 אלף ₪ השתתפות משרד הפנים בהסבה מתב”ר 196.

ג.2. הקטנת תב”ר מס’ 196 בסך 166 אלש”ח (ביטול השתתפות משרד הפנים) הסכום הוסב לתב”ר מס’ 185.

 

כאמור, המועצה החלה בביצוע שלב א’ בעבודות פיתוח כביש 33 שהוא בפועל נמצא בטיפוגרפיה קשה מאוד בעבר אושר לפיתוח השלב הראשון תקציב של 244 אלף ₪ בתב”ר מס’ 185, במקביל אושר תקציב בלתי רגיל לפיתוח כיכר מעגל תנועה 2017 בסך של 336,960 ₪ מתוכם 166 אלף ₪ השתתפות משרד הפנים תקציב הפיתוח(תב”ר מס’ 196) , במהלך ביצוע שלב א’ של עבודות פיתוח כביש 33 נשאר קטע מהכביש מסוכן מאוד ובמיוחד שאנחנו לקראת החורף והמועצה חייבת להשלים את ביצועו כדי לשמור על בטיחות ובטחון התושבים, פניתי למשרד הפנים בבקשה לקבלת אישור חריג בהוספת הסך של 166 אלף ₪ מתב”ר מס’ 196 לתב”ר הזה שנוכל להשלים הקטע המסוכן הזה, התקבל אישור משרד הפנים, ולכן אנו מגדילים את התב”ר הזה 185 ב 166 אלף שח ומקטינים תב”ר 196 ב 166 אלף ₪.

 

החלטה 63/2018: המליאה מאשרת הקטנת  תב”ר 196  בסך של 166 אלף ₪ השתתפות משרד הפנים והסבת הסכום לתב”ר  מתב”ר 185.

 1. הגדלת חוזה מס’ 23/2018 פיתוח כביש 33.

 

כפי שהסברתי לאור העובדה שאנו חייבים להשלים ביצוע קטע הכביש המסוכן מאוד ובמיוחד שאנחנו לקראת החורף והמועצה כדי לשמור על בטיחות ובטחון התושבים, ולאחר שמשרד הפנים אישר הסבת 166 אלף ₪ מתב”ר 196 לתב”ר 185 , אנו יוצאים במידי להשלמת הביצוע עם אותו קבלן שזכה במכרז, ולכן אנו יש צורך בהגדלת החוזה מספר 23/2018 שנקרת עם הקבלן עמאד בטחיש ב 166 אלף ₪ .

 

בכך שסכום החוזה יהיה 475,450.54 ₪ במקום 309,450.54 ₪

 

החלטה 64/2018: המליאה מאשרת הגדלת סכום החוזה עם הקבלן לסך 475,450.54 ₪

 

 1. שונות:

 

 

עובד מחלקת אחזקה ראיד מוגרבי התפטר בחודש אוקטובר ופיטוריו נכנסו לתוקף בתחילת חודש זה, , וכן עובדת ניקיון בבית הספר עברה לעבוד כסייעת רפואית צמודה, לכן היה צורך בקליטת עובדים חדשים במקומם, פנינו ללשכת התעסוקה לאיתור עובדים, נשלחו לנו 6 עובדים, ראיינו את כולם, שלושה מהם לא מצאו עצמם בעבודה זו, ומתוך שלושת העובדים שנשארו נבחרו עובד אחד לתפקיד אב בית בבית הספר במקום העובדת, ועובד אחזקה במקום העובד שפרש.

המהלך כולו נעשה לפי הנחיות נוהל קליטת עובדים לדרגות 4 עד 6.

 

 

תודה רבה ענקית לחברי המועצה שטרחו ותרמו לניהול המועצה בצורה תקינה בשנה זו .

 

ובהצלחה ענקית ל ואיל מוגרבי ראש המועצה הנבחר.

 

הישיבה ננעלה הישיבה 13:50

 

רשמה: רולן עזאם

 

 

 

_________________

 

       דני רוטשטיין

       ראש המועצה  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *