الرئيسية / مناقصات - מכרזים / מכרז פומבי מס’ 35/2023 – לניהול תיאום ופיקוח על עבודות להקמת פארק שעשועים בכפר עין קניה

מכרז פומבי מס’ 35/2023 – לניהול תיאום ופיקוח על עבודות להקמת פארק שעשועים בכפר עין קניה

מסמכי המכרז והסכם לעיון בלבד  – לחץ כאן

לעיון בכתב כמויות – לחץ כאן

לתנאי סף – לחץ כאן

 1. מועצה מקומית עין קניה (להלן: “המועצה”), מזמינה בזאת הצעות לניהול תיאום ופיקוח על עבודות להקמת פארק שעשועים, בכפר עין קניה, כדלקמן:
 2. כל העבודות המחייבות פיקוח מפורטות בגוף האומדן, אשר הוראותיו בלבד קובעים את מלוא היקף העבודות הדרושות פיקוח לפי מכרז זה.
 3. פגישת תיאום תתקיים עם מהנדס המועצה ביום ב’ ה 21 לספטמבר בשעה  12:00.
 4. חובה למלא ולאשר את תנאי הסף שבמכרז, ולצרף להצעה את כל המסמכים הבאים – מקור או מאושר על-ידי עו”ד כ”נאמן למקור:
 • אישור בדבר השכלה אקדמית וכן עותק מרישיון מהנדס/אדריכל ואסמכתא בדבר רישום בפנקס כאמור.
 • קורות חיים.
 • העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה לצורכי מע”מ.
 • העתק צילומי של אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ”י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל”ו-1976 או פטור מניהולם.
 • העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על-פי דין בתחום עיסוקו.
 • אם המציע הוא יחיד יצורף העתק של תעודת הזהות שלו.
 • אם המציע הוא תאגיד יצורף העתק צילומי של תעודת הרישום של התאגיד, ופלט פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי המניות/השותפים וכן יצורף אישור תקף של רואה חשבון או עורך דין על מורשי החתימה מטעם התאגיד.
 • העתק צילומי של אישור תקף של רשות המסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלומים למציע.
 • אישור על קיום ביטוח אחריות מקצועית .
 • תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח המצורף לפניה זו.
 • מסמכים המוכיחים ניסיון של 3 (שלוש) שנים בפיקוח הנדסי .
 • המלצות המעידות על ביצוע עבודות ניהול פיקוח ותיאם בהיקף של מעל 2 מליון ₪ לפחות.
 • מסמכים להוכחת ניסיון פיקוח על עבודות כגון דא עסקינן ו/או על עבודות ציבוריות, לכל הפחות עבודה אחת .
 1. האחוז הנקוב ע”י המפקח לא יעלה 3 % מעלויות הביצוע הנקובות באומדן.
 2. הצעת המציע הינה סופית, המציע לא ידרוש כל תוספת בגין הפיקוח על הצעתו המקורית שיגיש או כל שינוי שיידרש לערוך במהלך התקדמות העבודה בפרויקט.
 3. על המציע לחתום על כל מסמך ממסמכי המכרז, לרבות על עמודי הוראות אלו. הצעה שלא תהיה חתומה במלואה ו/או לא תהיה חתומה כחוק על ידי המציע לא תובא לדיון.
 4. שאלות הבהרה ניתן להעביר ליועמ”ש המועצה עו”ד ד”ר סלמאן ח’יר במייל: kheir@einknia.com לא יאוחר מיום 24/09/2023 שעה 12:00. בשורת הנושא יש לציין מספר מכרז. יש להעביר את שאלות ההבהרה בקובץ WORD בלבד.
 5. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ממחלקת הגבייה בשעות העבודות הרגילות תמורת 250 ₪ וניתן לבצע תשלום בהעברה בנקאית לחשבון מועצה מקומית עין קניה: בנק הפועלים, מס’ בנק 12, סניף 744, מס’ חשבון 11663. שלא יוחזרו בכל מצב, כולל ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
 6. ההצעה תוגש בשני העתקים במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום: 28/09/2023 שעה 16:00 בדיוק לתיבת המכרזים בבניין המועצה.
 7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה למציע הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך ו/או השבת תמורת רכישת המכרז.
 8. וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון את ניסיונו של המציע ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות, וכשיקול מכריע להחלטתה.
 9. המועצה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת כזוכה, והיא גם רשאית לפצל את העבודות בין מציעים שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

בכבוד רב

ואיל מוגרבי – ראש המועצה

شاهد أيضاً

kids

מכרז פומבי מס’ 21/2024 – למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך

 מסמכי המכרז לעיון בלבד  – לחץ כאן  לעיון בתכנית קייטנה גנים ובית הספר של החופש …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *