الرئيسية / مناقصات - מכרזים / שאלות הבהרה מכרז 17/2023 מועצה מקומית עין קניה

שאלות הבהרה מכרז 17/2023 מועצה מקומית עין קניה

לחץ כאן להורדת/עיון מסמך שאלות הבהרה ותשובות

 

מענה לשאלות הבהרה מס 1- אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות מידע

מס”ד מס’ עמוד במסמכי המכרז מס’ סעיף פירוט השאלה מענה הרשות
1.         5 1.2.1 המכרז אינו כולל מערכת ניהול קולות קוראים, לפיכך נבקשכם להסירה מתכולת המערכות. הבקשה נדחית העלות כוללת מערכת ניהול קוראים
2.         5 1.3 המכרז המכיל 2 פרקי מערכות נפרדים, מאפשר הגשת הצעה לאחד או יותר מהפרקים. משכך תנאי הסף לעניין ניסיון המציע צריכים להיות ספציפיים לכל פרק ולא כלליים עבור כלל פרקי המכרז. נבקש הבהרתכם ועדכונכם בהתאם. ניסיון המציע מתייחס לכל פרק בנפרד יש להגיש בהתאם
3.         6 2.2 נבקש כי הסעיף יעודכן כך שמציע המגיש הצעה למערכות פרק א’ יהיה בעל זכויות הקניין וזכויות היוצרים במערכות הגביה והגזברות בעצמו ולא באמצעות הרשאת קבלן משנה. הבקשה נדחית
4.         6 2.1 נבקש כי ניסיון הספק שיוצג יהיה ביחס וזיקה למערכות בפרקים אליהם מוגשת הצעתו ולא במערכות מידע כלשהן להן אין קשר למערכות הכלולות במכרז.

משכך, מציע המגיש הצעה למערכות פרק א’ יוצג ניסיונו ביישום, התקנה והטמעה של מערכות ליבה גביה ופיננסיות; במערכות פרק ב’ – יוצג ניסיון ביישום, התקנה והטמעת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות.

תנאי הסף לא ישונו
5.         6 2.3 נבקש כי המונח “מחזור הכנסות” יעודכן ל-“מחזור כספי”, נתון אותו רו”ח יכולים לאשר. הבקשה מתקבלת
6.         8 4.7 “שני עותקים” – אנא אשרו כי הכוונה למקור + העתק ע”ג התקן disk on key. מקור מודפס והעתק זהה למקרו על גבי  disk on key.
7.         8 4.8 נבקש לוודא כי נדרש לצרף מדגם של צילומי מסך. הבקשה מתקבלת
8.         8 4.9 נבקש לצרף תעודות הסמכה של מנהל הפרויקט בלבד ולא לכל עובדי המציע שיעסקו בביצוע השירותים. הבקשה מתקבלת
9.         9 6.1 נבקש להסיר את המילים “וצמודה למדד המחירים לצרכן” כך שתוגש  ערבות בנקאית להצעה בהתאם לנוסח נספח א’ 5. הבקשה מתקבלת
10.      10 7.1 לאור סמיכות המועדים בין המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למועד הגשת ההצעות, נבקש לדחות את המועד הגשת המכרז ב-5 ימי עבודה לכל הפחות. הבקשה מתקבלת מועד ההגשה החדש הינו   13/07/2023 שאר מסמכי המכרז ללא שינוי
11.      12 12.1.12 נבקש אישורכם כי במילים “3 השנים האחרונות” הכוונה לשנים 2020-2022. הבקשה מתקבלת
12.      22 שורה 2 לעניין העדר הערת “עסק חי”, נבקש להתאים את השנה לשנת 2022 המצוינת בתנאי הסף 2.3 ובסעיף ה’ לאישור רו”ח. הבקשה מתקבלת
13.      26 3 נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק בלבד, שכן אין בידיעתו המידע על כל בעלי הזיקה. הבקשה מתקבלת
14.      34 פסקה I נבקש תיקון טעות הסופר, כך במקום ג’לג’וליה יירשם “עין קיניא”. הבקשה מתקבלת
15.      40 + 160 1 ה’ +

12

מערכת מעקב משימות והחלטות אינה מתומחרת.

הואיל ומדובר במוצר צד ג’ נבקש להוסיף בגינה שורת תמחור נפרדת או לחלופין להסירה.

הבקשה מתקבלת המערכת תוסר
16.      40 2 ב’ המכרז אינו כולל מע’ לניהול פיקוח. נבקש להסיר את המערכת מתכולת המודולים. הבקשה נדחית
17.      40 2 ז’ המכרז אינו כולל מע’ ניהול קולות קוראים. נבקש להסיר את המערכת מתכולת המודולים. ראה תשובה 1 לעיל
18.      48 1 לוח זמנים של עד 4 שבועות להקמת המערכת החדשה אינו סביר. נבקש להתאים את הלו”ז לעד 60 יום לכל הפחות. הבקשה מתקבלת
19.      60 7.ו’ נבקש כי התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן. המכרז מסדיר תקופת התקשרות של עד 7 שנים והשחיקה שעלולה להיווצר במחירי המכרז בשל עליית המדד פוגעת פגיעה ממשית בספק לאורך זמן.

יתרה מכך, אפילו ערבות הביצוע מוצמדת למדד ולכן אין זה סביר כי התמורה לא תהיה מוצמדת גם היא.

הבקשה נדחית
20.      62 א’ נבקש  כי:

א.              המילים “ובעלת מוניטין” תמחקנה.

לאחר המילה “אלו” ייכתב “בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן”.

הבקשה נדחית
21.      62 ד’ נבקש  כי:

א.       המילים “מתחייב” תמחק ובמקומה ייכתב “רשאי”.

המילים “ו/או יורחב….. המבוטח” תמחקנה.

הבקשה נדחית
22.      62 ה’ נבקש  כי:

א.       המילה “יצומצמו” תמחק ובמקומה ייכתב “ישונו לרעה”.

המילה “תימסר” תמחק ובמקומה ייכתב “תשלח”.

הבקשה נדחית
23.      63 ח’ נבקש  כי הסעיף ימחק. הבקשה נדחית
24.      63 ט’ נבקש  כי המילים ” ו/או המצאת העתקי הפוליסות” תמחקנה.

 

הבקשה נדחית
25.      63 13.ג’ קביעת סכום שרירותי של 50,000 ₪ כפיצוי מוסכם ללא קשר להיקף הנזק ולתמורה שמקבל הספק אינו סביר. לפיכך, נבקש כי סכום הפיצוי יקבע בהתאם לנזקים ישירים מוכחים אשר יגרמו למועצה ובהלימה לתמורה. הבקשה נדחית
26.      65 16. ד’ נבקש לבטל את הדרישה לערבות בדק. לא סביר כי הספק יידרש למתן ערבויות על פעילות שמבוצעת ע”י ספק מתחרה. הבקשה נדחית
27.      72 מבקש האישור נבקש  כי המילים “ו/או תאגידים עירוניים” תמחקנה.

 

הבקשה נדחית
28.      72 אחריות מעבידים נבקש  כי קוד 304 ימחק. הבקשה נדחית
29.      119;

162

19+14, ס”ק 1- 6 נבקש לוודא כי עלויות רישוי וחומרה האישיים הינם ע”ח המועצה. חומרה אישית ורישוי למחשב האישי הינם באחריות המועצה שאר הרישוי הינו באחריות המציע
30.      181 כותרת הטבלה ניקוד הצעת המחיר החודשית הקבועה אינו ברור. נבקש הבהרתכם באם הצעת המחיר לחלק זה מקבלת 80 נקודות מציון המחיר, קרי, 40 נקודות, או 45 נקודות, כפי שנרשם בסעיף 12.1.3 בעמ’ 13. יש להתייחס לכתוב בסעיף זה : מרכיב ההצעה של  העלות  החודשית הקבועה – 45 נקודות

מרכיב ההצעה של  עלות החד-פעמית – 5 נקודות

31.      181 2 נבקש כי יתווספו מחירים עבור טרנזקציות עיקולי בנקים במחיר מינימום שלא יפחת מ-3 ₪ לפעולה. הבקשה נדחית
32.      181 3 נבקש להעלות את המחיר ל- 700 ₪.

המחיר הנוכחי נמוך מאד לתכולה הכוללת מערכת רשותית, אתר רישום באינטרנט לתושבי הרשות, העברה למשרד החינוך ועוד.

הבקשה נדחית
33.      181 4 לא סביר כי עבור מערכת הנושאת בגינה עלויות, לרבות עלות רישיונות לא תתקבל תמורה. נבקש כי המחיר המינימלי יעמוד על 500 ₪. הבקשה נדחית
34.      181 7 נבקש כי רכיב מערכת לתשלומים מזדמנים יהא בתשלום נוסף נפרד, שלא יפחת מ- 800 ₪ . הבקשה נדחית
35.      181 9 נבקש לוודא כי קיימת ברשות מערכת וכי אין גזירת נתונים ראשונית.

במידה ונדרשת הקמה חד”פ, נבקש כי הספק יקבל בגינה תמורה המגלמת את העלות.

יש לבצע גזירת נתונים

הבקשה נדחית

36.      181 9 מערכת אוכלוסין היא מערכת צד ג’ שעלותה משתנה עם השנים, יתירה מכך, מחיר המינימום אינו מכסה אף את העלות הנוכחית.

לפיכך, נבקש כי לספק תינתן תמורה במודל cost+20%.

הבקשה נדחית
37.      181 10 לאור כלל עלויות המכרז הנמוכות ממילא, לא סביר כי עלות הקווים הנרכשים מספק צד ג’, תהיה כלולה במחירי המכרז. לפיכך, נבקש הוספת תמחור נפרד עבור אספקת 2 קווי תקשורת במחיר שלא יפחת מ-  800 ₪. הבקשה נדחית
38.      22-23 סעיף ב’ בקשר לניסוח –  “הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ,31.12.2020 31.12.2021 ו- 31.12.2022 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

לחילופין: הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ,31.12.2020 31.12.2021 ו – 31.12.2022 בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.”

לחברתנו אין עדיין דוחות מבוקרים חתומים לשנת 2022 ולכן מבקשים שההתייחסות בנוסח האישור תהיה לשנים 2019, 2020 ו-2021 במקום לשנים 2020, 2021 ו-2022.

ראה תשובה 11 לעיל
39.      31 נספח א 10 אנא הבהירו מי חותם על ההצהרה הנ”ל. רשום כי המציע חותם וההתחייבות היא ספק המשנה.

לחלופין אנא אישורכם לצרף נוסח שלנו של התחייבות ספק המשנה.

הבקשה מתקבלת
40.      59 7 לא מצאנו בחוזה סעיף הצמדה למדד המחירים לצרכן.
על פני תקופת התקשרות של 3 שנים עשויים להיות שינויים במדד שעשויים לשחוק את רווחיות העסקה כולה. כמקובל, וכפי שהוגן, נא הוסיפו לחוזה מנגנון הצמדה למדד המחירים לצרכן בראשית כל שנה קלנדרית, ולכל הפחות בתחילת כל אחת מ”תקופות ההארכה” כהגדרתן בסעיף 8ג’ להסכם.
ראה תשובה 19 לעיל
41.      8, 74 3.84.8 נבקש אישורכם כי צילומי מסכים יהיו עבור מדגם מייצג של תהליכים בלבד. הבקשה מתקבלת
42.      78 29,31 אנא אשרו כי בסעיף ובכל מקום בו נאמר “חתימה דיגיטלית” מאושרת גם חתימה אלקטרונית. הבקשה נדחית
43.      181 3 מערכת חינוך – אנו מבקשים להעמיד את מחיר המינימום על סך של 600 שח לחודש. זהו מחיר המינימום המקובל בשוק למערכת כאמור לכל רשות באשר היא. הבקשה נדחית
44.      181 5 מערכת רווחה – אנו מבקשים להעמיד את מחיר המינימום על סך של 800 שח לחודש. זהו מחיר המינימום המקובל בשוק למערכת כאמור לכל רשות באשר היא. הבקשה נדחית
45.      181 6 לאחר קבלת הצעת מחיר מספק המערכת אנו מוצאים כי תמחור המערכת לא משקף את עלותה בפועל. לא הגיוני לבקש מספק לסבסד מערכת של צד ג’. נבקש לקבוע את מחיר המינימום של המערכת על 900 ₪ או לחלופין נבקש להסיר את המערכת מתכולת המכרז או להתקשר עם הספק ישירות..

 

הבקשה נדחית
46.      181 10 נבקש להגדיר מנגנון שבו הספק יספק לבקשת המועצה רכיבי תקשורת בתיאום עם מציג המועצה והמחיר שישולם יהיה  Cost + 10% (כנגד הצגת חשבונית של ספק התקשורת).

 

הבקשה נדחית
47.      נספח ה’ עמודים 132-135 נבקש להסיר את המפרט בנושא רישוי עסקים או לפצל נושא זה לפרק נפרד הבקשה נדחית
48.      נספח ה’ חלק 2 הצעת מחיר עמוד 181 סעיפים 6 ו- 9 לאור ההתפתחות במשק ועליית המחירים בהפעלת ספקי משנה כולל משרדי ממשלה לקבלת נתונים אנו מבקשים להעלות את המחירים כדלהלן:

·       מערכת רישוי עסקים – מחיר מינימום ל – 1,600 ₪ ואת מחיר המקסימום בהתאמה

 

קובץ אוכלוסין של תושבי הרשות ממשרד הפנים ברמה רבעונית – מחיר מינימום ל – 1,400 ₪ ואת מחיר המקסימום בהתאמה

הבקשה נדחית
49.      מפרט טכני עמוד 160 עמוד 160 סעיף 12 נבקש כי תתווסף שורת תמחור עבור מערכת קבלת החלטות וניהול משימות, לחילופין, נבקש כי המערכת תוסר.  
50.      פרק א’ תנאי סף 2.3

עמוד 6

+

נספח א’ (3) עמוד 22

נראה כי חלה טעות סופר בנוסח הצהרת המשתתף ואישור רו”ח, נספח א’ (3)

בהצהרת המשתתף, שורה רביעית רשום “….. בדו”חות הכספיים המבוקרים של המשתתף לשנת 2021,

לעומת זאת תנאי הסף 2.3 מפנה לדו”חות המבוקרים של המציע לשנת 2022 כמו גם אישור רו”ח סעיף ה. מפנה לשנת 2022

לאור זאת, נבקש לתקן את הצהרת המשתתף בהתאם לשנת 2022.

הבקשה מתקבלת
51.      נספח א’ עמוד 62 סעיף 11 ביטוח סעיף א’– במקום המילים ” על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין” נבקש לרשום: “על פי דין”. הבקשה נדחית
52.      נספח א’ עמוד 62 סעיף 11 ביטוח סעיף א’– נבקש למחוק המילים : ” ובעלת מוניטין” הבקשה נדחית
53.      נספח א’ עמוד 62 סעיף 11 ביטוח סעיף א’– נבקש למחוק את הסיפא: ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות. הבקשה נדחית
54.      נספח א’ עמוד 62 סעיף 11 ביטוח סעיף ד’- נבקש להחליף המילה “מתחייב” במילה “רשאי”. הבקשה נדחית
55.      נספח א’ עמוד 62 סעיף 11 ביטוח סעיף ד’- במקום המילים “ו/או הפועלים מטעמו ” יירשם: “ו/או עובדיו ומנהליו”. הבקשה נדחית
56.      נספח א’ עמוד 62 סעיף 11 ביטוח סעיף ד’- הסיפא תמחק:  “ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המזמין ו/או הפועלים מטעמו לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח עבור כל אחד מיחידי המבוטח”. הבקשה נדחית
57.      נספח א’ עמוד 63 סעיף 11 ביטוח סעיף ו’- אחרי המילה: “נזק” תבוא המילה: “לרכושו”. הבקשה נדחית
58.      נספח א’ עמוד 63 סעיף 11 ביטוח סעיף ח’ – נבקש למחוק הסעיף. המקובל הוא להעביר אישור ביטוח ולא פוליסות. הבקשה נדחית
59.      נספח א’ עמוד 63 סעיף 11 ביטוח סעיף י’  – נבקש להוסיף המילים : “אולם מוסכם בזאת כי אי המצאת אישור ביטוח כנדרש לא ייחשב כהפרה אלא לאחר שחלפו 10 ימי עבודה מיום שנמסרה למציע הודעה בכתב מהמזמין על ההפרה”. הבקשה נדחית
60.      נספח ג’ עמוד 72 – אישור הביטוח נבקש להסיר את הדרישה לביטוח רכוש, הנ”ל אינו קשור לשירותים שניתנים ע”י המציע. הבקשה נדחית
61.      נספח ג’ עמוד 72 – אישור הביטוח אחריות מעבידים- נבקש להסיר את קוד 304. הבקשה נדחית
62.      נספח ג’ עמוד 72 – אישור הביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות מוצר- נבקש להסיר קודים 304,  309. הבקשה נדחית
63.      נספח ג’ עמוד 72 – אישור הביטוח נבקש לאשר באחריות מקצועית  הגבלת הרחבה של אי יושר עובדים ל- 250,000 $. הבקשה נדחית
64.      פרק א’ – הזמנה להציע הצעות סעיף 7.1 המועד להגשת מסמכי המכרז קבוע ליום ה’, 07/06/2023. עקב סמיכות המועדים ועל מנת להיערך באופן מיטבי להגשת הצעות במכרז שבנדון, נבקשכם לאפשר דחייה קצרה בהגשת הצעות של כשבועיים מיום קבלת התשובות לשאלות ההבהרה. ראה תשובה 10 לעיל
65.      מסמך א’ 5.2 נבקש כי במקום “30 יום” ייכתב “60 יום” , כמקובל בהתקשרויות מסוג זה. הבקשה מתקבלת
66.      מסמך א’ 14.4 נבקש להחריג מקרים בהם אי עמידת הספק בזמנים נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג’ כלשהו ו\או עקב מעשה שאיננו בשליטת הספק ו/או עקב תקלה בתוכנת צד ג’. הבקשה נדחית
67.      מסמך א’ 16.1 נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המגבלות הסטנדרטיות לעניין התחייבות לשמירה על סודיות:

מידע שנמסר למציע מצד שלישי אשר החזיק בו כדין; מידע שכבר היה ידוע למציע במועד קבלת המידע שלא מאת המועצה; מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי המציע ושאינו מבוסס או כולל את המידע של המועצה; ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה של המציע שאינם ייחודיים למועצה.

הבקשה נדחית
68.      מסמך א’ 2

תצהיר זכויות הקניין

עמ’ 21 לאחר המילים “וזאת לאחר הודעה מראש לספק על הדרישה ו\או תביעה של צד ג׳ כנגד המועצה . ” נבקש לכתוב “ומתן אפשרות לספק לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו). המועצה לא תתפשר עם התובע ללא הסכמת הספק מראש ובכתב” הבקשה נדחית
69.      מסמך א(3)-

אישור רו”ח בדבר מחזור כספי

כללי שולבו כאן 2 נוסחים של אישורים – האחד של מחזור כספי והשני של עסק חי משרד רואי חשבון נוהגים להוציא כל אישור כזה בנפרד בהתאם לנוסחים המצ”ב

נבקש להוציא 2 אישורים נפרדים, בהתאם לנוסחים הללו המוסכמים על לשכת רו”ח

 

 

הבקשה נדחית
70.      הצהרת המשתתף עמ’ 32 ס’ 14 נבקש כי ביקורת אבטחה תבוצע בתיאום מראש ובכתב. נבקש לעדכן את נוסח הסעיף בהתאם הבקשה נדחית
71.      תצהיר התחייבות לממשקים בולט 3 “המציע מתחייב לשפות ולפצות את המועצה בגין נזקים כלשהם בשל אי רצונו/יכולתו לבצע הממשקים הנדרשים על ידי המועצה.” נבקש להכפיף סעיף זה לסעיף האחריות הכלול בהסכם ההתקשרות. הבקשה נדחית
72.      תצהיר התחייבות לממשקים בולט 4 ” המציע מתחייב לבצע את הממשקים לכל היותר תוך 90 יום מקבלת הודעת זכייה, במידה והמציע לא יפעל בהתאם לתצהיר זה, המועצה יכולה לפסול את הצעתו ללא כל התחייבות משפטית ו/או הוצאות כספיות.”

קיימת סתירה בין סעיף זה לסעיף 1.3 למכרז בו כתוב כי תקופת הביצוע הינה 60 יום.  נבקש הבהרתכם לעניין זה.

 

יובהר כי עמידת הזוכה בלוחות הזמנים תלוי גם בעמידת המועצה בהתחייבויותיה. כל איחור במועד כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג’  יגרום לדחייה אוטומטית לוח הזמנים ולא יראו בכך הפרה של הזוכה. בכל מקרה בו יאחר הזוכה בלו”ז כתוצאה מסיבות הנוגעות לעיכובים מטעם המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג’, יוגדר האיחור דנן כ”איחור המועצה” .במקרה של דחייה או הפסקה בפרויקט מסיבה של איחור המועצה, תשלם המועצה לזוכה את עלויותיו בגין איחור ו/או עיכוב כאמור בגין היקפי המשרה של צוות הפרויקט מטעם הזוכה בתקופת האיחור, וזאת מיד עם הודעתו בכתב של המציע הזוכה

ביצוע ממשקים למערכות הקיימות הינו 90 יום
73.      הסכם רמת שרות SLA א נבקש להוסיף להגדרה למהי “תקלה” את המגבלות הסטנדרטיות לתחזוקה של מערכת כדקלמן:

“יובהר כי הספק לא יהא אחראי על תקלות שנגרמו בשל נסיבות כדלקמן (1) נזקים שנגרמו כתוצאה מעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה אשר נעשו בניגוד להוראות הספק ו/או היצרן; ו/או (2) אחריות, במישרין ו/או בעקיפין, לכל שינויים שיעשו על ידי המועצה ו/או מי מטעמה במערכת שלא באמצעות הספק. ו/או (3) נזקים אשר נגרמו בעטיה של תקלת חשמל או תקלת תקשורת או נסיבות שאינן בשליטת הספק. ו/או (4) נזקים שנגרמו בשל תקלה ו/או באג במוצרי צד ג’, כגון מערכות תוכנה. בקרות אחד או יותר מהאירועים הללו בהן הספק פטור מאחריות, יהא הספק זכאי לתמורה מיוחדת בשל ביצוע שרותי תחזוקה שתחושב ע”י הכפלת מספר שעות האדם שהושקעו ע”י הספק לשם תיקון התקלה במחיר שעת אדם כמצוין בנספח התמורה.

הבקשה נדחית
74.      הסכם רמת שרות SLA טבלה 1 + טבלה 2 כידוע בפרויקטי תוכנה לא ניתן להתחייב למועד פתרון התקלה, אלא רק לתחילת טיפול בתקלה באופן שוטף ויעיל. אי לכך, נבקש כי בעמודות הטבלה המתייחסות ל- “זמן לתיקון התקלה” / “זמן להחזרת הרכיב לתפקוד מלא” –

ההתייחסות תהיה לזמן תחילת הטיפול בתקלה בלבד.

בכל מקרה, נבקש להחריג מקרים בהם אי עמידת הספק בזמנים האמורים נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של המכון ו/או מי מטעמו ו/או צד ג’ כלשהו ו\או עקב מעשה שאיננו בשליטת הספק ו/או עקב תקלה בתוכנת צד ג’.

הבקשה נדחית
75.      הסכם רמת שרות SLA טבלה 3 פיצוי מוסכם עבור ליקויים בהקמה הסבה והטמעת המערכת ע’ 46 מכיוון שכידוע לכם – חלק מתמחור מכרז הינו תמחור סיכונים – תמחור הפיצוי המוסכם במסגרת טבלה זו ייקר את ההצעה רק בשל ה”חשיפה” המשמעותית של הספק הזוכה, לקנסות עבור כל הפרה, וזאת ללא מגבלה כלשהי על סך הפיצויים המוסכמים באופן מצטבר (גם אם לא יוטל בסופו של דבר כל קנס), תוך שבסכומים אלה תישא בסופו של דבר המועצה.

מדובר בקנסות/פיצויים מוסכמים גבוהים שלא לצורך. נבקש כי בכל מקרה סך הפיצויים המוסכמים על פי הסכם זה לא יעלו על 50% מסך התמורה השנתית המגיעה לספק על פי תנאי הסכם זה, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

 

בכל מקרה, נבקש להחריג מקרים בהם אי עמידת הספק בזמנים ו/או אילו מהליקויים נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג’ כלשהו ו\או עקב מעשה שאיננו בשליטת הספק ו/או עקב תקלה בתוכנת צד ג’

הבקשה נדחית
76.      הסכם התקשרות 1 נבקש לצרף את מסמך האפיון המאושר כנספח להסכם לאחר אישורו על ידי המועצה.

נבקש כי הצעת הספק תגברנה במקרה של סתירה בין המסמכים.  בכל הנוגע לתכולת הפרויקט, יגבר מסמך האפיון המאושר, על כל מסמכי ההסכם

הבקשה נדחית
77.      הסכם התקשרות 3.יט בשורה הראשונה, במקום המילים ” לרבות אלו” נבקש לכתוב “כפי שאלו”

בשורה השלישית נבקש למחוק את המילה “לרבות”

הבקשה נדחית
78.      הסכם התקשרות 4.ג נבקש כי במקום “60 ימים” ייכתב “90 ימים”

 

יובהר כי עמידת הזוכה בלוחות הזמנים תלוי גם בעמידת המועצה בהתחייבויותיה. כל איחור במועד כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג’  יגרום לדחייה אוטומטית לוח הזמנים ולא יראו בכך הפרה של הזוכה. בכל מקרה בו יאחר הזוכה בלו”ז כתוצאה מסיבות הנוגעות לעיכובים מטעם המועצה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג’, יוגדר האיחור דנן כ”איחור המועצה” .במקרה של דחייה או הפסקה בפרויקט מסיבה של איחור המועצה, תשלם המועצה לזוכה את עלויותיו בגין איחור ו/או עיכוב כאמור בגין היקפי המשרה של צוות הפרויקט מטעם הזוכה בתקופת האיחור, וזאת מיד עם הודעתו בכתב של הזוכה

הבקשה נדחית
79.      הסכם התקשרות 4.ד לעניין המילים “לרבות ביצוע עדכונים רצופים של המערכות ובכלל זה כל הנדרש לייעול ה מועצה ו/או תיקון כל תקלה שתתגלה במערכות בתוך הזמנים הקבועים בהסכם זה.”- יובהר כי לא ניתן לתמחר מראש במסגרת הצעת המחיר כל בקשה לביצוע עדכונים/תיקוני תקלות שיתעוררו לאורך תקופת ההסכם. נבקש כי כל דרישה כאמור אשר אינה כלולה במסמך האפיון שיאושר על ידי המועצה (להלן: “מסמך האפיון המאושר“) יבוצע כשינוי, בתמורה לתשלום נוסף אשר יוסכם בין הצדדים. הבקשה נדחית
80.      הסכם התקשרות 4.ח על פי כללי הפרשנות, במקרה של סתירה יש לפרש לרעת המנסח. על כן נבקש כי במקרה של סתירה, תכריע עמדתה של ועדת היגוי משותפת. הבקשה נדחית
81.      הסכם התקשרות 5.ב.4 נבקש לכתוב בסוף הסעיף “כפי שיוסכם על ידי הצדדים בכתב” הבקשה נדחית
82.      הסכם התקשרות 5.ג נבקש למחוק את המילים “ולשביעות רצונה המלאה של המועצה” המדובר במושג סובייקטיבי, עמום ושאינו מדיד. הבקשה נדחית
83.      הסכם התקשרות 6ה.1 נבקש למחוק את המילים “, ומבלי שתהיה חייבת לתת נימוקים לכך במקרה כזה יידרש הספק להעמיד איש צוות חלופי מידית , או כל פרק זמן אחר כפי שייקבע על ידי ה מועצה, בהתאם לכל תנאי מסמכי המכרז ביחס לנותן השירות הרלוונטי”

-נבקש כי כל בקשה להחלפת עובד ו/או קבלן משנה תיעשה משיקולים סבירים שיפורטו בכתב

הבקשה נדחית
84.      הסכם התקשרות 8.ב במקום “30 יום” נבקש לכתוב “60 יום” כמקובל בהסכמים מסוג זה. הבקשה נדחית
85.      הסכם התקשרות 9.ז נבקש כי השיפוי/פיצוי יעשה על פי פס”ד חלוט בלבד, שלא עוכב ביצועו, ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל המועצה (2) תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) לא ייחתם על ידי המועצה כל הסכם פשרה עם התובע, ללא אישור הספק מראש ובכתב הבקשה נדחית
86.      הסכם התקשרות

 

 

10. א-ב על מנת למנוע מצב בלתי סביר וחסר הגיון עסקי מצד הספק, בו הסיכון של הספק בפרויקט זה עולה על הסיכוי מבחינת הספק, נבקש להגביל את תקרת אחריות הספק כמקובל ונהוג בסוג ההסכמים מסוג זה, לגובה התמורה השנתית, כדלקמן: על אף האמור בכל דין, הספק לא יהיה אחראי ולא יישא בנזקים כלשהם שיגרמו למועצה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ולכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מקרי.

 

אם מכל סיבה שהיא יחויב הספק לשאת באחריות או בחבות לנזק כלשהו בזיקה להסכם זה, תהיה אחריותו לפיצוי/שיפוי מוגבלת כך שסך כל הסעדים הכספיים שייאלץ לשאת בהם בזיקה להסכם זה, לרבות סעד ההשבה, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת השווה לסך התמורה ששולמה לו בפועל מכוח הסכם זה במשך שנים עשר החודשים שקדמו למועד היווצרות עילת התביעה. מגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת למעט על המקרים הבאים אשר בהם יחויב הספק בנזק שנגרם למועצה בפועל בגין (1) נזק לגוף שנגרם בשל מעשה ו/או מחדל של הספק (2)  נזק שעילתו בהפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צד שלישי ע”י הספק עקב מתן השירותים. (3) נזקים שנגרמו עקב מעשה מכוון על ידי הספק. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לעיל נועד לקבוע תקרת אחריות לפיצוי ולא יפורש כאילו הינו קובע פיצוי מוסכם.

בסעיף 10.ב נבקש למחוק את המילים ” לשביעות רצונו המלא” המדובר במושג סובייקטיבי עמום ושאינו מדיד. במקומן נבקש לכתוב “בהתאם לתנאי הסכם זה”

נבקש לכתוב בסוף סעיף 10.ב “למעט נזקים שנגרמו על ידי המועצה ו/או מי מטעמה בכוונה ו/או בזדון.

הבקשה נדחית
87.      הסכם התקשרות 10.ג לאחר המילים ” בגין הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו” נבקש לכתוב “אשר נגרמה באשמתו הבלעדית של הספק”

 

יובהר כי הספק לא יישא באחריות במקרה שבו (1) ההפרה (ככל שנקבע שיש כזו ע”י ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו) נובעת משימוש שעשתה המועצה, תוך סתירה מהקבוע בהסכם זה, כאשר הפעולה שיש בה סתירה של ההסכם היא שגרמה בפועל להפרת הזכויות לקניין רוחני; ו-(2) במקרה ובו יקבע ע”י ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו, כי הפרת הזכויות לקניין רוחני אינה נובעת מהשימוש שעשתה המועצה בשירותים כשלעצמם, אלא שההפרה הינה תולדה משילוב של אותו שירות עם תוצר או שירות שסופק ע”י גורם חיצוני להסכם זה או שפותח על ידי המועצה בעצמה.

הבקשה נדחית
88.      הסכם התקשרות 10.ד נבקש כי השיפוי/פיצוי יעשה על פי פס”ד חלוט בלבד, שלא עוכב ביצועו, ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל המועצה (2) תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) לא ייחתם על ידי המועצה כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק בכתב ומראש. הבקשה נדחית
89.      הסכם התקשרות 10.ה, 19.א נבקש כי בכל מקרה הקיזוזים על פי הסכם זה יעשו בהודעה מראש ובכתב של 14 ימים לספק, וכי הקיזוז יעשה רק על בסיס סכומים קצובים ומהסכם זה בלבד הבקשה נדחית
90.      הסכם התקשרות 12.א נבקש להבהיר כי הספק לא יישא באחריות בגין פעולות/שינויים אשר לא יבוצעו באמצעותו באופן בלעדי.

במקום “3 ימים” נבקש לכתוב “14 ימים” כמקובל.

הבקשה נדחית
91.      הסכם התקשרות 13. נבקש כי גם במקרה של הפרה יסודית, תינתן לספק הזדמנות בת 7 ימים לתיקון ההפרה. ככל שההפרה לא תוקנה במהלך 7 הימים, המועצה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות.

נבקש כי בכל מקרה, טרם ביטול ההסכם, תינתן לספק זכות שימוע כדין.

הבקשה נדחית
92.      הסכם התקשרות 13.ב 1-2 נבקש לכתוב בסוף הסעיף “והבקשה לא בוטלה בתוך 90 יום” כמקובל. הבקשה נדחית
93.      הסכם סעיף 15 א’ מבוקש כי:

ב.       המילים “ובעלת מוניטין” תמחקנה.

לאחר המילה “אלו” ייכתב “בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן”.

הבקשה נדחית
94.      הסכם התקשרות 15.ג נבקש כי דרישה לפסול קבלן משנה תעשה משיקולים סבירים שיפורטו בכתב, בהתראה של 30 יום מראש. הבקשה נדחית
95.      הסכם סעיף 15 ד’ מבוקש כי:

ב.       המילים “מתחייב” תמחק ובמקומה ייכתב “רשאי”.

המילים “ו/או יורחב….. המבוטח” תמחקנה.

הבקשה נדחית
96.      הסכם סעיף 15 ה’ מבוקש כי:

ב.       המילה “יצומצמו” תמחק ובמקומה ייכתב “ישונו לרעה”.

המילה “תימסר” תמחק ובמקומה ייכתב “תשלח”.

הבקשה נדחית
97.      הסכם התקשרות 15.ו יובהר כי השיפוי/פיצוי יעשה על פי פס”ד חלוט בלבד, שלא עוכב ביצועו, ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל המועצה (2) תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) לא ייחתם על ידי המועצה כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק בכתב ומראש. הבקשה נדחית
98.      הסכם סעיף 15 ח’ מבוקש כי הסעיף ימחק. הבקשה נדחית
99.      הסכם סעיף 15 ט’ מבוקש כי המילים ” ו/או המצאת העתקי הפוליסות” תמחקנה.

 

הבקשה נדחית
100.    נספח ג’ –

נספח אישור ביטוח

מבקש האישור מבוקש כי המילים “ו/או תאגידים עירוניים” תמחקנה.

 

 

 

הבקשה נדחית
101.    נספח ג’ –

נספח אישור ביטוח

אחריות מעבידים מבוקש כי קוד 304 ימחק. הבקשה נדחית
102.    הסכם התקשרות 16 נבקש כי חילוט הערבות תעשה לאחר מתן התראה של 14 ימים מראש ובכתב לספק, ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להשמיע טענותיו הבקשה נדחית
103.    הסכם התקשרות 17.א נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המגבלות הסטנדרטיות לעניין התחייבות לשמירה על סודיות, כך ש”מידע סודי” לא יכלול מידע: שהיה ו/או הינו בגדר נחלת הכלל; מידע שנדרש לגלותו על פי דין; מידע שנמסר למציע מצד שלישי אשר החזיק בו כדין; מידע שכבר היה ידוע למציע במועד קבלת המידע שלא מאת המועצה; מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי המציע ושאינו מבוסס או כולל את המידע של המועצה; ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה של המציע שאינם ייחודיים למועצה. הבקשה נדחית
104.    הסכם התקשרות 17.יח יובהר כי ככל שהתיקונים ישיתו על הספק הוצאות כלכליות, הצדדים ידונו בתום לב לעניין התמורה הנוספת שתשולם לספק עבור ביצועם הבקשה נדחית
105.    הסכם התקשרות 18.א נבקש להחריג מסעיף זה זכויות קניין השייכות לצד ג’ אשר מוענקים ברישיון למועצה וכן ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה של המציע שאינם ייחודיים למועצה.

 

כמו כן, נבקש להבהיר לעניין סעיף זה כי כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני בפיתוחים שיפותחו על ידי הספק במהלך ביצוע הפרויקט במיוחד ובייחוד עבור המועצה יישארו בבעלותו של הספק. הספק מעניק למועצה רישיון שאינו בלעדי, שאינו מוגבל בזמן, בלתי הדיר, ללא תשלום תמלוגים, לעשות שימוש בפיתוחים האמורים. אי לכך נבקש להחריג מסעיף זה את הפיתוחים שיפותחו על ידי הספק במהלך ביצוע הפרויקט.

הבקשה נדחית
106.    הסכם התקשרות 18.ט לאחר המילים :”ברכיבים שיש בהם זכויות יוצרים” יירשם ” אשר בבעלות המועצה- על פי תנאי הסכם זה” וכן להוסיף בסוף הסעיף כי ” יובהר כי אחריות הספק לא תחול במקרה בו נעשו שינויים בתוצרים על ידי אחר זולת הספק או שלא באישורו המוקדם בכתב”

 

נבקש למחוק את המילים “לא תהיה לספק או לקבלני המשנה או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו כדי לפגוע בו , בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי או למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו.” הפוגע בזכויות הספק לפנות לערכאות כדין

 

למען הסר ספק יובהר כי כל שינוי בתוכנות צד ג’ יבוצע בכפוף לתנאי הרישיון של מוצרי צד ג’.

הבקשה נדחית
107.    הסכם התקשרות 18.יא יובהר כי אחריות הספק לא תחול במקרה בו נעשו שינויים בתוצרים על ידי אחר זולת הספק או שלא באישורו המוקדם בכתב

 

הבקשה נדחית
108.    הסכם התקשרות 18.יא יובהר כי השיפוי/פיצוי יעשה על פי פס”ד חלוט בלבד, שלא עוכב ביצועו, ובכפוף לכך ש: (1) מסמכי התביעה או הדרישה יועברו לספק מיד עם קבלתם אצל המועצה (2) תנתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו (בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו), (3) לא ייחתם על ידי המועצה כל הסכם פשרה עם התובע, ללא הסכמת הספק בכתב ומראש. הבקשה נדחית
109.    הסכם התקשרות 18.טו נבקש להבהיר כי ככל שהמועצה תממש את זכותה על פי סעיף זה, המועצה תהא אחראית לשמירה המלאה על הסודות המסחריים והקניין הרוחני של ספקי המוצרים הכלולים בפרויקט.

יובהר כי הספק הזוכה לא יישא באחריות בגין פעולות/שינויים אשר לא יבוצעו באמצעותו באופן בלעדי.

הבקשה נדחית
110.    הסכם התקשרות 20 נבקש כי הסבה לחברה קשורה תחשב הסבה מותרת. הבקשה נדחית
111.    הסכם התקשרות 20. ה נבקש לכתוב בסוף הסעיף “בהודעה בכתב לספק, 30 יום מראש, ובלבד שזכויות הספק לא תיפגענה” הבקשה נדחית
112.    הסכם התקשרות 21.ד נבקש למחוק את המילים “הספק יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במידע זה, לרבות בגין הפרת זכויות יוצרים או מכוח דיני עשיית עושר וכיו”ב.”הפוגע בזכותו לפנות לערכאות כדין הבקשה נדחית
113.    הסכם התקשרות 21.ז יובהר כי סיוע כמפורט בסעיף זה יבוצע בתוספת תשלום אשר תסוכם בין הצדדים.

הספק לא יישא באחריות, במישרין ו/או בעקיפין, לכל שינויים שיעשו על ידי המועצה ו/או מי מטעמה במערכת שלא באמצעות הספק

הבקשה נדחית
114.    נספח ד- התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים 3 נבקש להוסיף את החריגים הסטנדרטיים להתחייבות לסודיות:

מידע שפותח ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי המציע ושאינו מבוסס או כולל את המידע של המועצה; ידע מקצועי, know-how, מתודולוגיה, רעיונות ושיטות עבודה של המציע שאינם ייחודיים למועצה.

הבקשה נדחית
115.    התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים 6 נבקש למחוק את סעיף הפיצויים המוסכמים- לא מקובל להכניס סעיף זה במסגרת נספח הסודיות והעדר ניגוד עניינים.

בכל מקרה, יובהר כי הפיצוי יעשה בכפוף לפס”ד חלוט בלבד.

הבקשה נדחית
116.    טופס הצעת מחיר – פרק א’ סעיף 10 לגבי עלות קו תקשורת 100/100 (במכרז מצוין 100/15 אולם אנו מניחים כי מדובר בטעות סופר – נא אישורכם) , עלות קו אינטרנט, כולל חמש תיבות דוא”ל – עלות הרכישה מחברות צד ג’ גבוהה משמעותית מהעלות המפורטת בסעיף. מבוקש לעדכן את העלות ולהעמידה על מחיר מינימום של 4,200 ₪ ועלות מקסימום של 4,600 ₪ בהתאם לעלות בפועל. הבקשה נדחית

 

شاهد أيضاً

רכב מועצה למכירה

קול קורא 02.2023 – למכירת כלי רכב

לעיון והורדת טופס הצעה לרכישת הרכב לחץ כאן לתנאי הבקשה להצעת מחיר לחץ כאן לעיון ברישיון רכב …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *