פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 06/2022

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

תאריך: 19/05/2022

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי ה- 19/05/2022 בשעה 16:30.

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. חסן מוגרבי , חבר מועצה.
 3. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

בישיבה נעדר:

 1. תאיר ספדי, חבר מועצה.

בישיבה נוכחו:

 1. מר הנידי בריק מנכ”ל המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.
 3. רו”ח רביע ג’אבר, גזבר המועצה.
 4. ראיה סובח, עוזרת מנכ”ל רושמת פרוטוקול

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות
 2. דיון ואישור דוח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2020.
 3. דיון ואישור דוחות הביקורת לשנת 2020 ובהמלצות וועדת הביקורת.
 4. אישור הגדלת תב”ר  200  – בינוי כיתות גן .
 5. הגדלת תב”ר 245 – הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים .

דיווח ראש רשות:

 1. אני מעדכן אתכם ששבוע שעבר היינו במשרד האוצר והבטיחו שבקרוב יהיו הרבה תקציבים.
 2. אנחנו מתכננים פסטיבל פירות בתאריך 03-04/06/22 על מנת לעודד את החקלאות, את העסקים, נעשה פרסום רחב, ואנחנו מוכנים לקבל כל רעיון מכם.
 3. מבחינת קריית חינוך אנחנו מתקדמים, עשינו קידוח ניסיוני ומחכים לאישור יועץ קרקע.
 4. שבוע זה יצאנו לכמה מכרזים שהם: מכרז שיקום כבישים ומכרז סימון ושיקום כבישים והתקני בטיחות, מכרז קב”ס, מכרז לתפקיד מנהל יישובי, מכרז לתפקיד רכז מעורבות חברתית ומכרז לתפקיד תובע עירוני.
 5. במחלקת רווחה העברנו את הפעלת מועדון מופת לספק חיצוני.
 6. כביש טבעת, הייתה ישיבת התנעה ובקרוב נקבל תכניות מפורטות.

 

 1. דוח כספי חצי שנתי סקור לשנת 2020

גזבר :

הישיבה היום הינה אחרי עיונכם בדוח החצי שנתי הסקור לשנת 2020 המאושר על ידי משרד הפנים.

דוח כספי חצי שנתי סקור נועד לצורכי פיקוח ובקרה תקציבית על ניהול משק הכספים על ידי הרשות המקומית .

החציון הראשון לשנת 2020 הסתכם בעודף בתקציב הרגיל של 1,040 אלפי ₪  כתוצאה מקבלת מענקים מיועדים ממשרד הפנים במקביל להתייעלות בהתנהלות המועצה והפסקת הרבה פעילויות כתוצאה מפריצת נגיף הקורונה.

ליקויים שהוצגו בדוח :

 • המועצה לא השקיעה את הכספים המיועדים לכיסוי קרנות פיתוח. (תוקן במהלך שנת 2020 ).
 • המועצה לא מפקידה דמי ניהול פנסיה תקציבית שניכתה מעובדיה המועסקים בתנאי פנסיה תקציבית בקופת גמל מיועדת למטרה זו. (הנושא בדיון ועדת הביקורת ).
 • שיעור גביית הארנונה היו נמוכים ביותר והסתכמו ב 17% מהסכומים הניתנים לגביה. (הגבייה עד סוף שנת 2020 השתפרה באופן משמעותי והגיעה ל 87.68% ).

אשמח לענות על כל שאלה או הבהרה .

ראש מועצה:

מבקש לאשר את הדוח החצי שנתי הסקור לשנת 2020.

החלטה מס14/2022

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הדוח החצי שנתי הסקור לשנת 2020.

 

 1. דוחות ביקורת לשנת 2020

גזבר :

אחרי ישיבת ועדת ביקורת מספר 01/2022 ועיונכם בדוחות הביקורת לשנת 2020 להלן סקירה כללית על הדוחות ועל המלצת ועדת הביקורת .

 

חלק 1: דוחות כספיים:

בשנת 2020 חל שיפור משמעותי במצבה הכספי של המועצה , העודף השוטף הסתכם בסך 4,079 אלפי ש”ח , רוב העודף נובע ממענקי סיוע שהרשות קיבלה לקראת סוף שנה ולא היה אפשרי לנצלם בפרק זמן קצר, העודפים ולפי מדיניות המועצה ישמשו בחלקם לצורך שיפור פעילותה השוטפת של המועצה בחינוך, רווחה ושיפור פני הכפר, חלק נוסף נועד לעבור לקרנות הרשות לעבודות פיתוח, בתקווה לממן פרויקטים פעילים וחדשים לפי סולם העדיפויות שהרשות קבעה לעצמה.

 

 • המלצת ועד הביקורת בעניין הדוחות הכספיים לשנת 2020

אנו ממליצים למועצת הרשות לנצל חלק מהעודף הנצבר לצורך סגירת גירעונות סופיים בתברים בסכום שלא עולה על 372 אלף ₪ שהינו רבע מסכום הגירעונות הסופיים בתברים שהרשות צברה עם השנים.

חלק 2 : דוח מפורט:

הצגת פרקי הממצאים של הדוח שנדונו בוועדת הביקורת:

פרק ב: ממצאי ביקורת

להלן הממצאים העיקריים שהועלו בדוח:

 • א. בעניין מינוי יועצת לקידום מעמד האישה : לרשות לא התאפשר קליטת יועצת מתאימה, בשנת 2022 הרשות החלה בהליך מכרז לאיוש יועצת לקידום מעמד האישה.
 • ב. בעניין ועדת ערר: לא ניתן לכונן ועדת ערר בעין קניה , בתנאים החוקיים המפורטים בחוק ובנוהל. אין בכפר עין קניה איש היכול לענות על דרישות החוק והנוהל ולכהן כיושב ראש הוועדה.

 

אין בעין קניה עו”ד הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום. בכפר יש שלושה עורכי דין, אחד הינו היועץ המשפטי של המועצה , והשניים האחרים הינם תושבי הכפר אך אינם אזרחי המדינה ואינם כשירים להתמנות כשופטים.

בין היתר תנאי הכשירות להתמנות כשופט שלום הוא , עורך דין או משפטן אזרח מדינת ישראל.

סע’ 5 (א) לחוק בתי משפט – לא יתמנה לשופט מי שאינו אזרח ישראלי.

ולכן לא ניתן לאתר עורך דין הכשיר להתמנות לשופט והינו תושב הכפר ( בעל זכות להיבחר כחבר מועצה).

– בעניין ועדת התקשרויות: במועצה קיימת וועדה (ועדת שלושה) שקיבלה מינוי מראש המועצה והיא דנה בכל ההתקשרויות שביצעה המועצה לפי נוהל מסירת עבודות בפטור ממכרז לפי סע’ 3.8 לתקנות, ראה כתב מנוי מיום 24.09.2018 .

 

מעקב אחר תיקון ליקויים:

 • ג1 – הרשות רואה חשיבות בעריכת סקר נכסים חדש ועדכני ולכן הרשות החלה בהליך מכרז לביצוע הסקר בשנת 2022 ומתכוונת להשלים את ההטמעה עד סוף שנה.
 • ג5 – חלק מועדות החובה לא התכנסו כלל בשנת בדוח – לא תוקן

ראה הסבר קודם לגבי וועדת ערר וועדת התקשרויות.

 • ג7 – הרשות מינתה מנהל כללי בשנת 2021.
 • ג8 – אין ביכולת הרשות לתקן, המהלך מאוד מסובך ומצריך התערבות של הרבה גורמים, לאור מספרם המצומצם של עובדים אלה , הרשות רואה לנכון להחתים אותם על הסכם התחייבות להחזרת הכסף למועצה בעת הפרישה, ואכן העובדים שפרשו לפנסיה בשנת 2020 החזירו את הכספים הנ”ל לקופת המועצה לצורך תשלום דמי הפרישה.
 • ג9 – הרשות מינתה מנהל כללי בשנת 2021 והגזברית הפסיקה למלא את תפקידי המזכיר. תוקן
 • ג10 – הרשות הצטרפה לרפורמה ברישוי עסקים בסוף שנת 2020 , הרשות מינתה מנהל רישוי עסקים מתחילת שנת 2021 , בנוסף אושר מפרט רשותי בעניין מדיניות רישוי עסקים ופרסם באתר המועצה.

 

החלטת ועדת הביקורת : הועדה מאשרת את הדו”ח ופונה לראש המועצה ומליאת המועצה למנות צוות לתיקון ליקויים שיפעל לתיקון הליקויים בהקדם.

ראש מועצה:

מבקש לאשר את דוחות הביקורת  לשנת 2020 , ואת המלצת ועדת הביקורת

 1. ניצול חלק מהעודף המצטבר לצורך סגירת גירעונות סופיים בתב”רים בסכום של 372 אלף ₪
 2. להורות לראש המועצה למנות צוות לתיקון הליקויים שהועלו מהביקורת בהקדם .

החלטה מס15/2022

חברי המועצה מאשרים פה אחד את דוחות  הביקורת לשנת  2020 ואת המלצות ועדת הביקורת.

 1. אישור הגדלת תב”ר  200  – בינוי כיתות גן – על חשבון קרנות הרשות בסכום 110,000 ₪

      סה”כ תב”ר אחרי הגדלה יעמוד על 1,333,766 ₪.

ואיל : מבקש אישורכם להגדלת תב”ר 200

החלטה מס16/2022

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הגדלת תב”ר  200  – בינוי כיתות גן – על חשבון קרנות הרשות בסכום 110,000 ₪. 

 1. הגדלת תב”ר 245 – הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים בסך 361,012

             סה”כ תב”ר אחרי הגדלה יעמוד על 711,431 ₪

ואיל: מבקש אישורכם להגדלת תב”ר 245

החלטה 17/2022:

חברי המועצה מאשרים פה אחד את הגדלת תב”ר 245 – הטמעת הרפורמה ברישוי עסקים בסך 361,012₪.

הישיבה ננעלה בשעה: 16:55

 

_____________                                                        ______________

   הנידי בריק                                                                       ואיל מוגרבי

מנכ”ל המועצה                                                                ראש  המועצה

 

רשמה: ראיה סובח

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *