פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 03/2020

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן 

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 20/02/2020 בשעה 15:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה.

 

בישיבה נעדר:

 1. נאדר ח’טיב, חבר מועצה.

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם,רו”ח גזברית המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות.
 2. אישרור החלטות טלפוניות 1+2
 • תבר 222 בנוי כיתות ביה”ס יסודי אלאשראק.
 • תבר 223 הקמת אולם ספורט.
 • תבר 224 שיקום דרכים חקלאיות
 • מינוי ממונה אבטחת מידע ברשות עפ”י חוק הגנת הפרטיות
 1. אישור תברים:
 • תבר 225 מענק פיתוח (חשמל) רזרבת שר בסך 250 אש”ח ממשרד הפנים.
 • תבר 226 רכש גנרטור לחירום בסך 50 אש”ח ממשרד הפנים.
 • תבר 227 רכש גנרטור נייד לחירום בסך 40 אש”ח ממשרד הפנים.
 • תבר 228 רכישת נגרר תאורה בסך 36 אש”ח ממשרד הפנים.
 • תבר 229 קרן שטחים פתוחים בסך 1.8 מליון ₪ .
 1. אישור סגירת תברים:
 • תבר 192 איבזור מרכז הפעלה 2016.
 • תבר 205 שיפוץ בית עלמין 2016-2017.
 • תבר 207 רכש גנרטור לחירום כולל חיבורים.
 1. אישור יציאה למכרז כח אדם מנהל רישוי עסקים בהתאים לתקציב שאושר ממשרד פנים.
 2. אישור קבלת הלוואה לזמן ארוך למימון פרישת עובד בתנאי עידוד פרישה.

 

 

דיון:

 1. דיווח ראש רשות.

 

 • השתתפות המועצה ביריד תיירות בגני התערוכה בתל אביב:

בתאריכים 11 ו 12 בפברואר השתתפה המועצה ביריד התיירות שהתקיים בגני התערוכה בתל אביב , בשיתוף פעולה והשתתפות פורום העסקים בכפר.

השתתפות המועצה בלטה וקיבלה התייחסות יפה מצד באי היריד ובמיוחד שר התיירות והמנכ”ל שהביעו הערכה ושביעות רצון להשתתפות המועצה כרשות דרוזית ראשונה מהגולן שהשתתפה ביריד.

 • ביקור ח”כ ניר ברקת בכפר ובמועצה:

ביום שלישי שעבר 18 בפברואר ביקר בכפר חה”כ וראש עיריית ירושלים לשעבר ניר ברקת אשר קיבל את הזמנתי והגיע במיוחד לביקור בכפר.

בפני חה”כ הצגנו את העשייה בכפר באמצעות מצגת לאחר כיבוד ערכנו סיור בכפר שכלל ביקור במרכז החלל וגשר הידידות.

ההתרשמות הראשונית היתה איך לקדם ולמנף את הכפר בתחומי התיירות והחקלאות.

 • הגדלת ההסכם עם ס.ה.תשתיות בגין שיקום כבישים :

נחתם הסכם מקורי עם ס.ה. תשתיות בע”מ  בסך 334,168 ₪ .

בוצעו עבודות נוספות בסך 65,843 ₪ המהוות    19.7%  מההסכם המקורי.

סה”כ ההסכם עומד על סך 400,000 ₪ .

 

 1. אישרור החלטות טלפוניות 1+2:

 

בתאריך 29 בינואר 2020 ביקשתי לאשר מספר החלטות בסבב טלפוני שנערך,

ערכנו פרוטוקולים מס’ 1 ו 2 המכילים את ההחלטות שהתקבלו מבקש לאשרר את ההחלטות:

 

 • תבר 222 בנוי כיתות ביה”ס יסודי אלאשראק.

החלטה   01/2020  : פה  אחד הוחלט לאשר תב”ר מס’  222  ע”ס        4,506,620   ₪ , (בינוי כיתות בית ספר יסודי אלאשראק, כולל תכנון והצטיידות )  השתתפות הממשלה (משרד החינוך )  הרשאה מס’ 2019/04/004

 

 • תבר 223 הקמת אולם ספורט.

החלטה   02/2020  : פה  אחד הוחלט לאשר תב”ר מס’  223  ע”ס        8,284,825 ₪ , (הקמת אולם ספורט )  בהשתתפות :

א. הממשלה (משרד התרבות הספורט )  בסך של  6,177,600 ₪    הרשאה מס’ 1001197055

ב. מפעל הפייס  בסך 2,107,225 הרשאה מס’ 1599-2019

 

 • תבר 224 שיקום דרכים חקלאיות.

החלטה   03/2020  : פה  אחד הוחלט לאשר תב”ר מס’  224  ע”ס        392,237   ₪ , בהשתתפות הממשלה (משרד החקלאות ופיתוח הכפר )  הרשאה מס’ 01-2019-09-0004-01   , במימון שיקום דרכים חקלאיות  .  בתנאי מימון  משרד החקלאות 80% , והשתתפות בעלים (האגודות) 20%.

 

 • מינוי ממונה אבטחת מידע ברשות עפ”י חוק הגנת הפרטיות.

החלטה   04/2020  : בתאריך 29/01/2020 הוחלט פה אחד לאשר את  הצעתי למינויו של עו”ד מונדר ראפת היועץ המשפטי של המועצה כממונה על אבטחת מידע ברשות בתאם לחוק הגנת הפרטיות .

 

 1. אישור תברים:

 

 • אישור תבר 225 פרוייקטים ברזרבת מנכ”ל 2019 בסך 250 אש”ח.

המועצה קיבלה מענק מרזרבת מנכ”ל בסך 250 אש”ח . לאור ריבוי התקלות ברשת החשמל כתוצאה מהעומס על הרשת החלטתי להשקיע הסכום בפיתוח רשת החשמל כשלב א’.

אבקש לאשר את קבלת ההרשאה ולפתוח תבר בהתאם.

 

החלטה   05/2020  : הוחלט פה אחד לאשר תבר 225 פרוייקטים  ברזרבת מנכ”ל 2019 בסך 250 אש”ח.

 

 • אישור תבר 226 רכש גנרטור לחירום בסך 50 אש”ח.

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד הפנים בסך 50 אש”ח לרכישת גנרטור לחירום.

אבקש לאשר את קבלת ההרשאה ולפתוח תבר בהתאם.

 

החלטה   06/2020  : הוחלט פה אחד לאשר תבר 226 רכש גנרטור לחירום בסך 50 אש”ח ממשרד הפנים.

 

 • אישור תבר 227 רכש גנרטור נייד לחירום בסך 40 אש”ח.

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד הפנים בסך 40 אש”ח לרכישת גנרטור לחירום.

אבקש לאשר את קבלת ההרשאה ולפתוח תבר בהתאם.

 

החלטה   07/2020  : הוחלט פה אחד לאשר תבר 227 רכש גנרטור לחירום בסך 50 אש”ח ממשרד הפנים.

 

 • אישור תבר 228 רכישת נגרר תאורה בסך 36 אש”ח.

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד הפנים בסך 36 אש”ח לרכישת נגרר תאורה.

אבקש לאשר את קבלת ההרשאה ולפתוח תבר בהתאם.

 

החלטה   08/2020  : הוחלט פה אחד לאשר תבר 228 רכישת נגרר תאורה בסך 36 אש”ח ממשרד הפנים.

 

 • אישור תבר 229 קרן שטחים פתוחים “ציר המעיינות” בסך 1.8 מליון ₪ .

בשנה שעברה נערך סיור בכפר עם רן מלכו נציג רשות ניקוז כנרת ובאזור המעיינות מעין אלריחאן עד נחל סער, גיבשנו תכנית ראשונית אשר במהלך השנה התפתחה לתכנית כללית לאחזקת המעיינות ושמירה על שטחים פתוחים.

במסגרת קול קורא לשנת 2019 אישרה הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים תקציב בסך 1.8 מליון ₪ לתקצוב פרויקט “ציר המעיינות” – סובב עין קניה .

אבקש לאשר את קבלת ההרשאה ולפתוח תבר בהתאם.

 

החלטה   09/2020  : הוחלט פה אחד לאשר תבר 229 קרן שטחים פתוחים “ציר המעיינות” בסך 1.8 מליון ₪

 

 

 1. אישור סגירת תברים:

 

 • תבר 192 איבזור מרכז הפעלה 2016.

הביצוע הסתיים בשנת 2019 בסך 67,977 ₪ . התבר מאוזן אבקש אישור סגירת התבר.

 

החלטה   10/2020  : הוחלט פה אחד לאשר סגירת תבר 192 איבזור מרכז הפעלה 2016.

 

 • תבר 205 שיפוץ בית עלמין 2016-2017.

הביצוע הסתיים בשנת 2019 בסך 382,900 ₪ . התבר מאוזן אבקש אישור סגירת התבר.

 

החלטה   11/2020  : הוחלט פה אחד לאשר סגירת תבר 205 שיפוץ בית עלמין 2016-2017.

 

 • תבר 207 רכש גנרטור לחירום כולל חיבורים.

הביצוע הסתיים בשנת 2019 בסך 65,000 ₪ . התבר מאוזן אבקש אישור סגירת התבר.

 

החלטה   12/2020  : הוחלט פה אחד לאשר סגירת תבר  207 רכש גנרטור לחירום כולל חיבורים.

 

 

 1. אישור יציאה למכרז כח אדם מנהל רישוי עסקים בהתאים לתקציב שאושר ע”י משרד פנים.

 

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים ותיקון 34 לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקף בתאריך 01.01.19, הוקצה תקציב תוספתי – שש שנתי לטובת יישום הרפורמה ברשויות המקומיות. לאחר שלוש שנים תהיה נקודת עצירה ומודל ההקצאה ירוענן עפ”י הנתונים העדכניים של הרשויות.

 

בהתאם למתווה התקצוב עליו הוחלט, המועצה זכאית בשלוש השנים הקרובות לתקציב בהתאם לפירוט הבא:

תקציב כולל בסך 711,431 ₪

סכום זה מורכב משני חלקים:

סכום של 661,431 ₪ למימוש תכנית רשותית לשיפור סטטוס רישוי העסקים ברשות המקומית, עבור שלוש השנים.

סכום חד פעמי של 50,000 ₪ עבור פרסום מדיניות הרשות בנוגע לעסקים באתר האינטרנט ברשות בהתאם לסעיף 7ג3 לחוק רישוי עסקים.

תקנה תקציבית: 18-11-01-65.

שוריין במרכבה סכום של 295,480 ₪ עבור השנה הראשונה.

 

לאור זאת, אבקש לאשר יציאה למכרז כח אדם למשרת מנהל יחידת רישוי עסקים.

 

החלטה   12/2020  : הוחלט פה אחד לאשר סגירת תבר  207 רכש גנרטור לחירום כולל חיבורים.

 1. אישור קבלת הלוואה לזמן ארוך למימון פרישת עובד בתנאי עידוד פרישה.

 

במסגרת קול קורא- הפעלת תנאי סיום העסקה מטיבים לעובדי הרשויות המקומיות.

מנהל הגביה מעוניין לפרוש בתנאי הקול קורא.

והמועצה מעוניינת בקבלת הלוואה לזמן ארוך למימון הוצאות הפרישה וזאת לאחר אישור משרד האוצר לתנאי הפרישה.

 

נערך חישוב ראשוני לתנאי הפרישה שהסתכם בכ’ 260 אש”ח , הסכום אינו סופי.

בנסוף לתשלומי פנסיה תקציבית בסך כ 5,800 ש”ח בחודש.

 

לצורך תקצוב הוצאות הפרישה שנאמדו בסך כ’ 300 אש”ח כולל תשלומי פנסיה עד סוף השנה.

המועצה מבקשת לקבל הלוואה בנקאית לטווח ארוך בסכום זה.

אבקש אשורכם לפניה לבנק בבקשה לקבלת הלוואה לטווח ארוך בסך 300 אש”ח והכל בכפוף לאישור בקשת הפרישה ע”י משרד האוצר.

 

החלטה   13/2020  : הוחלט פה אחד לאשר קבלת ההלוואה.

 

 

 

הישיבה ננעלה הישיבה 15:33

רשמה: רולן עזאם

 

_________________

 

        ואיל מוגרבי

      ראש המועצה  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *