פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 18/2019

 הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שלישי  ה- 12/12/2019 בשעה 16:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
 3. נאדר ח’טיב, חבר מועצה.
 4. חסן מוגרבי , חבר מועצה.

 

בישיבה נעדרו:

 1. רג’ואן דעבוס, חבר מועצה

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם,רו”ח גזברית המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות.
 2. דיון בממצאי הדוח הכספי המבוקר לשנת 2018.
 3. דיון בדו”ח הרבעוני 3/2019 .
 4. הודעה על עריכת שינויים בהסכם מגרסות יופי נוף בע”מ.
 5. אישור נוהל השתלמויות.
 6. אישור על סגירת תברים.
 7. אישור פתיחת תבר 179 כלי אצירה ” איכות הסביבה, אישור הסבת תקציב”.
 8. אישור שינוי בתבר 219 מקלט סת שעוואנה.
 9. אישור תכנית חומ”ש מפעל הפייס.
 10. אישור תבר 221 אמצעים דיג’.

 

דיון:

 1. דיווח ראש רשות.

קיבלתנו אישור משרד החינוך לחתימת חוזה לבניית גן חמישי עם הקבלן שזכה במכרז. הקבלן הוא סלעי החרמון בע”מ צו ההתחלת עבודה יצא ע”ס 653 אש”ח כשלב ראשוני עם אישור התוספות ע”י משרד החינוך תוגדל העבודה בהתאם.

 

קיבלנו אישור ממשרד הנגב והגליל להקמת מגרש מיניביץ’ המגרש יוקם ליד המבנים היבילים באיזור בית הספר מקווה שבחודשים הבאים תושלם העבודה.

 

השלמנו שלב ראשון בעבודות גידור בית הקברות אנו בשלב שחרור הכספים לחן ראשון.

 

השלמנו עבודות שיקום כבישים פנימיים הוגשה בקשה לשחרור כספים ממשרד הפנים.

 

משרד התחבורה אישור השלמת עבודות אספלט שכבה שניה לכביש כניסה דרומי מהגשר ועד כיכר ראן.

 

אושר תקציב ממשרד התרבות והספורט לביצוע יוזמות המועצה בחרה לבצע  ציור על כיר בכביש הראשי ליד מבנה המועצה אנו בשלב קבלת הצעות ורעיונות מאמנים.

 

 1. דיון בממצאי הדוח הכספי המבוקר לשנת 2018.

הדו”ח הובא בפני ועדת הביקורת, נשמח לבשר לכם כי המבקר מטעם משרד הפנים לא רשם ליקויים בנושאים שערך עליהם ביקורת בשנת 2018.

 

תחומי הפעילות שבוקרו:

תקציב המועצה, שכר עובדים בכירים ועובדים סטטוטורים כנגזרת משכר מנכ”ל, חובות נבחרים ועובדים, התקשרות עם היועמ”ש, התקשרויות עם יועצים מקצועיים אחרים לפי תקנה 3 (8) בפטור ממכרז, בדיקות מיוחדות ונושאים אחרים כגון: מערך הגביה, הנחות בארנונה, ביקורת תקציבית בנושא הג”א, השוואה בין נתונים נבחרים מהדו”ח הרבעוני לדו”ח השנתי, תברים, מפעל החשמל, סטייה בעלות הממוצעת למשרה, התאמה עם הועדה לתכנון ובניה.

 

ביחס לליקויים שנרשמו בשנים קודמות הרשות תיקנה ליקוי אחד מתוך תשעה ליקויים.

 

מצ”ב רשימת הליקויים.

 

החלטה 58/2019 :

המליאה מאשרת את הדו”ח ללא תיקונים ומורה על פרסום דו”ח התושב בעיתון ובאתר המועצה באינטרנט.

 1. דיון בדו”ח הרבעוני 3/2019 .

ואיל: הדו”ח הובא לועדת ההנהלה. מבקש מגזברית המועצה להציג את הדו”ח.

רולן: הדו”ח הרבעוני 3/2019 מתייחס לתקופה מחודש ינואר ועד ספטמבר 2019 .

 

הסתיים בסך 75 אש”ח גרעון .

 

סה”כ הכנסות 12,955 אש”ח

 

להלן פירוט הדו”ח:

 

טופס 2 – תקציב רגיל

  * תקציב שנתי מאושר   תקציב יחסי לתקופה   ביצוע מצטבר   סטיה מהתקציב   סטיה מהתקציב ב%
                   
הכנסות                  
                   
ארנונה כללית 1,950   1,463   1,436   (27)   (2)%
הכנסות ממכירת מים 26   20   8   (12)   (59)%
עצמיות חינוך 81   61   32   (29)   (47)%
עצמיות רווחה 45   34   12   (22)   (64)%
עצמיות אחר 3,521   2,641   3,048   407   15%
סה”כ עצמיות 5,623   4,217   4,536   319   8%
                   
תקבולים ממשרד החינוך 3,407   2,555   2,806   251   10%
תקבולים ממשרד הרווחה 1,913   1,435   1,529   94   7%
תקבולים ממשלתיים אחרים 189   142   283   141   100%
מענק כללי לאיזון 4,645   3,484   3,483   (1)   (0)%
מענקים מיועדים 1,091   818   749   (69)   (8)%
תקבולים אחרים 526   395   523   129   33%
סה”כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 17,394   13,046   13,909   864   7%
                   
מענק לכיסוי גרעון מצטבר                  
הנחות בארנונה (הכנסות) 1,214   911   780   (131)   (14)%
סה”כ הכנסות 18,608   13,956   14,689   733   5%
                   
הוצאות                  
                   
הוצאות שכר כללי 3,918   2,939   2,827   (112)   (4)%
פעולות כלליות 5,579   4,184   4,334   150   4%
הוצאות רכישת מים                  
סה”כ כלליות 9,497   7,123   7,161   38   1%
                   
שכר עובדי חינוך 1,579   1,184   1,343   159   13%
פעולות חינוך 3,303   2,477   2,836   359   14%
סה”כ חינוך 4,882   3,662   4,179   518   14%
שכר עובדי רווחה 661   496   607   111   22%
פעולות רווחה 1,943   1,457   1,702   245   17%
סה”כ רווחה 2,604   1,953   2,309   356   18%
                   
סה”כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 16,983   12,737   13,649   912   7%
פרעון מלוות מים וביוב 370   278   279   2   1%
פרעון מלוות אחרות                  
סה”כ פרעון מלוות 370   278   279   2   1%
                   
הוצאות מימון 41   31   56   25   82%
העברות והוצאות חד פעמיות                  
סה”כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 17,394   13,046   13,984   939   7%
                   
העברה לכיסוי גרעון מצטבר                  
הנחות בארנונה (הוצאות) 1,214   911   780   (131)   (14)%
סה”כ הוצאות 18,608   13,956   14,764   808   6%
                   
עודף (גרעון)         (75)   (75)    

 

החלטה 59/2019 :

המליאה מאשרת את הדו”ח.

 1. הודעה על עריכת שינויים בהסכם מגרסות יופי נוף בע”מ.

בשנה שעברה המועצה חתמה הסכם עם מגרסות יופי נוף ע”ס 427 אש”ח, בעניין פינוי מפגעי פסולת בתוואי הכפר לאחר סיום העבודות נאלצנו להגדיל את הסכם בכ- 40 אש”ח לצורך פינוי מפגע נוסף ליד עין אליחאן, הסכום מתוקצב ממשרד איכות הסביבה.

אומנם ההגדלה לא עולה על 25% ולא מחייב אישור מליאה אני מביא את הנושא לידיעתכם ואישורכם בכל זאת.

 

החלטה 60/2019 :

המליאה מאשרת את ההגדלה.

 1. אישור נוהל השתלמויות.

המועצה המקומית עין קניה, מעוניינת לעודד ולפתח ערוצי הכשרה והשתלמות, במטרה לקדם תהליכי התמקצעות של עובדי המועצה,  זאת כחלק מתפיסת פיתוח המשאב האנושי הן ברמה הפרטנית והן ברמה המועצתית, בכפוף למגבלות התקציב וצרכי הארגון המשתנים מעת לעת.

 

מטרות הנוהל להגדיר את הכללים באופן השימוש בשני משאבים: ההשקעה הכספית, וזמן העובד באמצעות פירוט כללי זכאות והסדרת הכללים והנוהלים המחייבים.

 

מצ”ב הנוהל שצורף להזמנה לישיבה זו.

 

החלטה 61/2019 :

המליאה מאשרת את הנוהל.

 1. אישור על סגירת תברים.

ואיל: מבקש מהגזברית להציג לנו התברים:

רולן: אנו הולכים לסגור השנה 13 תב”רים שהסתיימה העבודה בהם כאשר שניים מהם גרעוניים (הראשונים ברשימה) ונתקבלה בגינם החלטה קודמת על העברת הגרעון לגרעון סופי.

להלן רשימת התברים:

מס’ מס’ תבר תיאור תב”ר
1 149 מבנה רווחה ותיבת חלב
2 151 בניית ארבע גנים
3 185 פיצוח כביש 33 שלב א’
4 187 הקמת יבילים בית ספר יסודי
5 189 רכישת גנרטור
6 193 רכש ציוד למתנדבים 2016
7 196 מעגל תנועה 2017
8 203 פיצוח חצרות מבנה רווחה בתיבת חלב
9 204 תכנית תמרור
10 208 שרותים יבילים
11 209 ציוד וריהוט לגני ילדים
12 211 נגישות חושית/איקוסטית
13 213 ציוד למועדון רווחה

 

החלטה 62/2019 :

המליאה מאשרת את סגירת התברים.

 1. אישור פתיחת תבר 179 כלי אצירה ” איכות הסביבה, אישור הסבת תקציב”.

התב”ר נסגר בשנה שעברה, משרד איכות הסביבה אישר הסבת תקציב מסעיף ליווי תפעולי לסעיף שיקום מפגעים בסך 131,310 ₪ .

המועצה מעוניינת לצאת במכרז לשיקום עין אליחאן.

 

החלטה 63/2019 :

המליאה מאשרת את פתיחת תב”ר מס’ 179.

 1. אישור שינוי בתבר 219 מקלט סת שעוואנה.

התב”ר אושר ע”ס מליון שקל שהתקלה הרשאה תקציבית בגינם ממשרד ביטחון פיקוד העורף לצורך בניית מקלט ציבורי.

המועצה פרסמה מכרז וההצעה הזוכה היתה ע”ס 1262802 ש”ח , משרד הביטחון ועל סמך ההצעה הזוכה אישור הגדלת ההרשאה לסך 1262802 ₪ .

 

מבקשים אישור הגדלת התבר בהתאם.

 

החלטה 64/2019 :

המליאה מאשרת את הגדלת תב”ר מס’ 219 בניית מקלט ציבורי סת שעוואנה.

 1. אישור תכנית חומ”ש מפעל הפייס.

מפעל הפייס במסגרת תכנית חומש התיר הקדמת ניצול היצרות העומדות לזכות המועצה לחמש שנים הבאות.

אימות המידה התירו הקדמה כזו לפי קרטריונים 15% מהסכום ינוצל בתכניות רווחה, נוער וצעירים.

במצטבר המועצה תקבל 600 אש”ח לשנה בסה”כ 3 מיליון בחמש השנים.

 

את ה 85% מהסכומים ייעדה המועצה לטובת בניית אולם ספורט.

את ה 15% ניעד אותם לתשלום מיצ’ינג עבור פעילויות , תכנית 360, קייטנת גנים, קייטנת נוער רשותית, תכנית לאומית ללחימה בסמים אלימות ואלכוהול ועוד.

 

החלטה 65/2019 :

המליאה מאשרת את הגדלת תב”ר מס’ 219 בניית מקלט ציבורי סת שעוואנה.

 1. אישור תבר 221 אמצעים דיג’.

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית מהמשרד לשוויון חברתי בעבור הקמה, שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תשתיתיים לתקופה 01/2018-12/2020 לפי חלוקה מפורטת בהתחייבות הכספית.

סה”כ התמיכה 229,830 ₪ עד ליום 31/12/2021.

 

החלטה 66/2019 :

המליאה מאשרת את תב”ר מס’ 221 אמצעים דיג’.

הישיבה ננעלה הישיבה 17:15

 

רשמה: רולן עזאם

_________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *